Zpráva na poručení Jich Milostí pánův pánův rad zřízené Komory Jeho Milosti Císařské v Království českém, jehož jest datum na hradě Pražském 10. dne octobris anno 1640 [tj. 10. října roku 1640] v příčině, jak mnoho far a farářů, jak mnoho se týchž na panstvích J. M. C. brandejském, přerovském a kounickém vynachází, jakž též poučení to s sebou obšírně přináší a zavírá, jak dále následuje:

Na panství brandejském

 V městě Brandejse

     
Nachází se kostel a při něm děkanství   1
kostely filiální      2

V témž městě předešle za dobrých let vždycky stále pan děkan zůstával. Ale potom skrze ten běh vojenský pro nemožnost a ochuzení sousedův, že se tu vychovati nemohl, pan děkan staroboleslavský kněz Jiří Bílek z Bílenberku etc. pod svou správu to ujal a služby Boží (které nyní pro velikou zkázu města a na mále lidí tu zůstávajících se nekonají), buďto sám anebo skrze kaplana, kterého na ten čas nechová, vykonávati povinen jest.

K témuž děkanství vychází:

     
Platu ročního z města panu děkanu na 4 termíny po 20 kopách míšeňských v sumě         80 kop
Ze tří luk, pokud jich sám užívati nechce, schází se na penězích   10 kop
Ze zahrady zádušní za trávu a ovoce   10 kop
Ze 4 kop 30 záhonů rolí, které se na třetinu pronajímají, schází se při nejmenším   30 kop
Při památkách vejročních dává se vína a masa za   6 kop
Při každém kvartálu dávají se 2 čtvrtce veliký soli, činí   3 kopy 12 grošů
Koledy vánoční schází se i přes      20 kop
    ------------------------------
K témuž záduší vychází na penězích [celkem]   159 kop 12 grošů míš.

Pro lepší plat a snadnější vychování jak téhož pana děkana, tak i oficiálů přidáno jest k témuž děkanství. Z důchodů J. M. C. panství Brandejského se vydává:

     
Každého téhodne [tj. týdne] tejnský sud piva bílého     1
Každoročně vepř krmný 1 anebo za něj peněz   20 kop míšeňských
[Každoročně] pšenice   2 strychy
[Každoročně] žita   15 strychů
[Každoročně] ječmene   14 strychů
[Každoročně] kaprů   2 džbery
[Každoročně] štik   1 džber

Od záduší Hlavna Kostelního, poněvadž týž kostel od starodávna k děkanství brandejskému přináleží, vychází každoročně:

     
Platu ročního     30 kop míšenských
Za koledu o vánocích, v postě za vejce a za letníky v létě   10 kop

Fary, při kterýchž předešle za dobrých časů farářově zůstávali, k témuž děkanství pro lepší vychování jsou přidaný: v městyse Zápech 1, ve vsi Svýmyslicích 1 a ve vsi Dřevčicích 1. I co by pak platu od [té] které [obce] témuž panu děkanu vycházívalo, to se při jedné každé ovzláštně rozepsáno vynajde. Od křtu svatého, ouvodův šestinedělek, oddavků a pohřbů podle možnosti, kdo seč býti může, dává.

V městě Kostelci na Labi

     
Nachází se kostel a při něm fara         1
kostel filiální     1

V něm nyní kněz Jan Jakobides Žatecký za faráře zůstává. Jest starožitný, dobrý a pobožný člověk. Služby Boží každou neděli i ve svátek, ano i v páteční den začasté vykonává.

Témuž faráři vycházeti má:

     
Úroku svatojiřského a svatohavelského – obojího se scházelo, když všickni sousedi na gruntech zůstávali       3 kopy 55 grošů míšenských
kuřat     26
Ze tří luk k též faře náležejících, když jich sám farář k užitku nepotřebuje, schází se nájmu   5 kop 40 grošů

Zahrádka s malými štěpy k též faře přináleží jedna, kterouž sám farář užívá. Rolí orných k též faře k též faře přináleží 12 kop záhonů, z kteréž toliko k osívání na třetinu 6 kop přichází z příčiny, že v hluchém písku leží. Nyní však všeckny neoseté zůstávají. Z městských rolí nachází se, když všecky náležitě osety jsou, desátku 3 kopy 34 mandele 7 snopů. Letošního pak roku není dáno než 20 mandel nebo pole neoseta zůstala.

     
Platu z Labe, rybaření pronajímaného vychází ročně   4 kopy
Suchých dní čtverných se schází   1 kopa 20 grošů
Koled vánočních schází se   3 kopy
K hodům vánočním za husici a jeden kapr   1 kopa
Velikonoční čtvrt masa telecího   40 grošů

O svatém Martinu k posvícení jednu hus anebo za ni masa za 36 grošů. Za letníky od jedné každé krávy po 30 krejcarech, jak se kdy mnoho dobytka nachází.

Z vesnic přináležejících k témuž záduší vycházívalo o desátku:

     
ze vsi Záryb pšenice      1 kopa 2 mandele
žita   1 kopa 2 mandele
z Polerad pšenice   1 kopa 3 mandele 5 snopů
žita   1 kopa 3 mandele 5 snopů

Od křtu svatého, od šestinedělek, oddavků a pohřbů při skromnosti bere. Nyní takových důchodů, poněvadž lidí namále jest a kteří tak ještě pozůstávají, nanejvejš ochuzeni jsou, málo se mu schází.

Fary k též faře kostelecké pro lepší vychování faráře byly přidány ve vsi Kozlích 1 a ve vsi Všetatech 1. Co se od každé užitku scházívalo, to se při nich rozepsáno vynajde. Nynější fary i vesnice k nim přináležející jsou na největší ruinu a zkázu přivedené a žádného užitku nepřinášejí.

V městě Šelákovicích

     
Nachází se kostel a fara      1

V témž městečku před 20 lety zůstával bytem farář a potom od času až do léta 1635 nějaký kněz Řehoř Slezák zůstávaje bytem v městě Velkých Nehvizdech tu třetí neděli službami božími přisluhoval a tyto užitky k též faře náležející a vycházející každoročně přijímal a užíval:

    
Obilí sutého   50 strychů
Rolí, luk, porostlin – nachází se k též faře za   4 lány

Nyní pak to všeckno, poněvadž lidé svého neužívají, ladem a pusté leží.

     
Piva z pivovaru téhož městečka vycházelo každoročně, dokud se v něm vařilo      10 čtvrtní

Nyní pak od lidu vojenského, jak nepřátelského, tak i J. M. C., zas fara k rozboření přišla, tak že jí ještě namále pozůstává.

 

Zpráva na poučení Jich Milostí pánů rád komory Království Českého jak se mnoho na panství J. M. C. brandejského far nachází, jak často a od kterých kněží služby boží se vykonávaly a ještě a ještě vykonávají, jaké platy neb vychování své od kterého záduší měli a ještě mají, též jak mnoho štoly ke kterému záduší přináleží, jak se vše nížeji rozepsáno nachází: [Tento úvodní odstavec přeškrtán.]

Ves Předměřice, kostel založení sv. Jakuba

V té vsi jest fara, ve které předešlých let kněz bejval a odtud v Mečeříži třetí a ve Skorkově sedmou neděli přisluhoval. K té faře jest 13 kop záhonů, ty sousedé té vsi vorali, od záduší semeno se dávalo, zasili. Potom kněz na svůj náklad klidil, polovici sobě a druhou polovici úředníci záduší brali a z toho na všelijaké kostelní věci a potřeby nakládali. Ta role nyní ladem leží. Louky též k též faře jsou dvě, na kterých tři vozy sena bejvalo, které kněz užíval, a nyní všecky zarostlé jsou. K tomu sousedé předměřičtí každoročně desátku žita samého témuž knězi 80 strychů a 1 věrtel dávali. Těchto pak jminulých let před lidem nepřátelským kněží řádu sv. Kříže z Benátek na takový desátek a oužitek roli zádušní, a to třetí neděli služby Boží vykonávali. Nyní pro nemožnost lidí též osady vejš psaní kněží z Benátek na čtvrtý díl nahoře psaného desátku čtvrtou neděli sloužiti mají. Od křtu, oddavků a pohřbů 30-15 krejcarů, víc i míň dle možnosti lidí berou. Sousedé ze vsi Kochánku k témuž záduší kostelu předměřickému každoročně desátku knězi žita 11 strychů, ječmene 11 strychů dávali. Nyní pak ode dvou let nic neodvozují, nýbrž vedle nynější námluvy třetí díl dávati chtějí.

V městys Mečeříži, kostel založení sv. Kříže

V tom městečku není fary, neb tam kněz nebejval. Toliko předměřický, též z Chotětova, když tam na faře zůstával, přisluhoval. K té faře jest rolí orné aneb k záduší, kterou ouředníci zádušní k užitku záduší osívali, 4 a půl záhonu a ostatek, nebo se neví, jak jest jí všeckny mnoho sousedé pod třetinu osívali a z toho všeho na chrám Páně a služby Boží nakládali.

Kterýžto kněz předměřický třetí neděli sloužíval a za to se jemu do roka míry benátské větší než pražské, žita 12 strychů a ječmene 12 strychů od záduší dávalo. Těchto jminulých let před [v]pádem nepřátelským kněží z Benátek řádu sv. Kříže třetí neděli pod týž plat obilní přisluhovali. Nyní pak od léta 1638 roli ladem leží a hrám Páně pustý zůstává a žádný při něm neslouží. Michal Vlach drží jednu zahradu zádušní, připlatí za ni ročně tuším [nečitelné].

 Ves Skorkov, kostel sv. Jana

V té vsi žádné fary nebývalo, toliko předešlých let kněz předměřický přisluhoval. Těchto pak jminulých let před lidem nepřátelským kněží z Benátek majíce vedle smlouvy sedmou neděli sloužiti sotva třikráte do roka sloužili, začež se na penězích dávalo od záduší 11 kop míšeňských. K té faře jest rolí 4 kopy záhonů, ty sousedé skorkovští pod třetinu osívali a z toho na všelijaké kostelní věci nakládali a od služeb božích platili. Nyní pak nemožností lidskou žádný neslouží a kostel pustý zůstává.

  Ves Chotětov, kostel sv. Prokopa

V té vsi je fara, kdež předešlých let kněz sídlem bejval. Dávalo se mu od obce obilí sutého do roka žita 31 strychů a ovsa též 31 strychů míry bělské větší než pražské. Jminulých let před lidem nepřátelským kněz Václav z Bezna tam přisluhoval čtvrtou neb pátou neděli, však obilí vejš psané zouplna se mu dodávalo. Od oddavků vedle možností lidí 3 kopy a 3 zlaté míněji i víc brával. Nyní pro nemožnost lidí od vpádu nepřítele žádný neslouží.

  V Hlavně, kostel sv. Petra v okovech

V té vsi fary nejni, neb tam kněz sídlem nebýval. K té faře jest nemálo rolí, o které, jak jest jich mnoho, žádný zprávy dáti neumí. Kteroužto roli sousedé okolní i domácí pod třetinu osívali a ouředníci ji k sobě přijímajíc z toho na potřeby kostelní i služby boží nakládali. Předešlých i teď jminulých let kněz brandýský tam třetí neděli přisluhoval. Za to se jemu ročně od záduší 60 kop míšeňských dávalo. Naposledy pak co pan děkan staroboleslavský tam přisluhoval k nahoře psaným 60 kopám míšeňským sobě 1 zlatý 30 krejcarů, když sloužil, po každý, aby se mu dal, nařídil. Nyní pak od léta 1638 žádný neslouží, a to pro nemožnost lidskou. Od oddavků 1 zlatý 30 krejcarů, od křtu 30 krejcarů víc i míň brával.

 Ves Dřevčice, kostel sv. Bartoloměje

V té vsi jest fara a bejval tu kněz sídlem, též odtud v Zápech přisluhoval. K té faře jest roli orné 16 kop záhonů, ta od sousedův [vz]dělána a na třetinu osívána byla. Z té třetiny kněz své vychování jměl. K tomu se jemu desátku ze vsi Dřevčic a Popovic žita 1 kopa 30 mandel, pšenice 1 kopa 30 mandel, ječmene 40 mandel, ovsa 1 kopa 10 mandel, z Jenštejna pak sutého žita 14 strychů desátku dávalo. Těchto pak jminulých let kněz brandejský tam na tůž třetinu,  co se rolí osívalo, též desátek, který mu vycházel, přisluhoval a dva nebo třikráte do roka sloužil. Nyní pak od léta 1638 pro nemožnost lidskou a spuštění chrámu Páně žádný neslouží a roli ladem leží. Od křtu a oddavků pan děkan staroboleslavský 1 zlatý 30 krejcarů míň i víc brával.

  Městys Zápy

V té vsi jest fara a kněz tam před mnoha lety býval. K té faře jest roli orné 8 kop záhonů, tu sousedé pod třetinu učinili a takovou třetinu kostelníci k sobě přijímali, z ní na kostelní věci a služby boží nakládali. Těchto minulých let pan děkan brandýský tam přisluhoval a to nejvíce tři neb čtyřikráte do roka, za to se jemu od záduší ročně na penězích 50 kop míšeňských dávalo. Nyní od léta 1638 pro nedostatek a nemožnost lidskou roli ladem kostel pustý zůstává.

 Ves Svýmyslice, kostel sv. Prokopa

V té vsi jest fara a kněz tam před lety bejval. K té faře jest roli orné 14 kop záhonů. Na jaký způsob jsou osívané bývaly, aneb jaké jsou více užitky k témuž záduší a kněžím platy vycházely, poněvadž žádných pamětníků není, zpráva se učiniti nemůže.

 Ve vsi Všetatech, kostel sv. Havla

V té vsi jest fara a tam kněz před 40 lety sídlem byl. K té faře jest roli orné 10 kop záhonů. Tu roli sousedé těch let pod třetinu osívali, a z té kněz vychování své jměl. Těchto pak jminulých let takovou třetinu ouředníci zádušní k sobě přijímali, a z ní na chrám Páně i služby Boží nakládali. Kněz kostelecký tam třetí neděli přisluhoval a za každou službu boží 2 kopy míšeňských sobě placeno míval. Nyní pak roli ladem leží a pro nemožnost lidskou žádný neslouží.

 Ves Kozly kostel Všech svatých

V té vsi není fary a kněz kostelecký tam čtvrtou neděli těchto jminulých let přisluhoval. K té faře jest roli okolo 8 kop záhonů. Tu sousedé okolní pod třetinu osívali. Takovou třetinu ouředníci zádušní k sobě přijímali a z ní na všelijaké kostelní věci nakládali. Též knězi za každou službu Boží po 2 kopách míšeňských platili.

Actum na zámku J. M .C. [v] Brandejse 29. Novembris Anno 1640.

[podpis]

 

Na panství přerovském a kounickém

 V měst[ečku] Velkých Nehvizdech

     
Jest fara
        1
K týž faře jest roli orné   16 kop záhonů

Kněze na ní od léta 1634 nemají, a to příčinou tou, že fara od soldátů spálena.

Desátku od lidí se jemu scházívalo na zrně:    
pšenice
       2 strychy
žita   2 strychy
ječmene   2 strychy
ovsa   2 strychy
    ----------
[suma]   8 strychů

V mandelích a snopích přicházelo desátku:
   
pšenice
       2 kopy 55 mandelů 2 snopy
žita   2 kopy 55 mandelů 12 snopy
ječmene   2 kopy 9 mandelů 8 snopů
ovsa   2 kopy 9 mandelů 8 snopů

Od každého usedlého, který k témuž záduší náleží, sejr 1.

 V měst[ečku] Mochově

     
Jest kostel filiální
        1

K témuž kostelu dokonce žádných platů ani rolí nejní. Když tam kněz z Bříství přisluhoval, z obce jemu za jeho práci platili. Nyní od 24 let žádný tam nesloužil a kostel hrubě zpustlý jest a odkud na něj zakládati nejní.

Ve vsi Bříství

     
Jest kostel farní    1
K týž faře jest roli orné
       24 kop záhonů
Platu peněžitého se scházívalo ročně
  11 zlatých 2 krejcary 4 denáry

 

Obilí sutého:
   
pšenice
       3 kopy 20 mandelů 5 snopů
žita   3 kopy 20 mandelů 5 snopů
ječmene   3 kopy 20 mandelů 5 snopů
    ---------
[suma]   10 kop 1 mandel

Každý usedlý po jednom sejru.

Ve vsi Semicích

     
Jest kostel farní
       1
K tomu kostelu jest rolí do
  14 kop záhonů

K tomu kostelu jest roli do 14 kop záhonů. Ty se lidem na pátý mandel k osívání pouštěly, a z toho obilí, když tam kněz přisluhoval, dávali jemu po 1 zlatém a 10 krejcarech. Nyní od 24 let pusto jest a žádný nepřisluhuje, který kněz tam přisluhoval. Lidé usedlí k tomu záduší náležející po 1 sejru letničním mu dávali.

Ve vsi Vyšerovicích

     
Jest kostel farní
       1
K týž faře jest roli orné   21 kop záhonů

Ty roli se také na třetinu osívaly a z toho obilí, když tam kněz z Nehvizd přisluhoval, jemu platili po 1 zlatém a 10 krejcarech. Nyní ladem pusté ležejí a kněz tam nesloužil od 12 let.

     
Platu stálého jest k tý faře na penězích co od chalupníků vyšerovských vycházelo        1 zlatý 42 krejcarů a 4 denáry

Ve vsi Velence

     
Jest kostel filiální
       1
K témuž kostelu jest roli vorné   5 kop záhonů

Ty se lidem k vosívání dávaly na třetinu, a když jim kněz farář břístevský přisluhoval, z toho obilí platili jemu lidé po 1 zlatém a 10 krejcarech a každý usedlý, který k tomu záduší přináležel, jednou v rok knězi po 1 sejru letníku vydávali. Nyní jest do gruntu spálený.

Ve vsi Vykáni

     
Jest kostel filiální
        1

K tomu kostelu dokonce žádných případností nejní, než jim kněz břístevský přisluhoval, platili lidé sami od sebe. Nyní jest také všecken do gruntu i se zvonicí spálen.

Ve vsi Kounicích

     
Jest kostel farní
       1
K týž faře jest roli vorné do   21 kop  záhonů

Kteréžto dědiny jak předešlá vrchnost, tak i lidé poddaní na třetinu vosívali. Nyní takové dědiny od několika let ladem leží a od mnoha let žádný tam neslouží.

     
Obilí sutého z Kounic a z Černík se scházívalo:
        
žita   4 strychy
ječmene   2 strychy

Také lidé usedlí po 1 sejru letníku faráři dávali.

Nyní pak nemaje na těch panstvích kněze žádného, a jeho také čím vychovati nemajíc musejí z obojího panství do Sadský, aneb kde služby Boží zastihnouti mohou, se ucházeti, jako i k voddavkám aneb s křtem svatým choditi.

 

Zpráva o děkanství boleslavském

Co se pak ve Staré Boleslavi vejsadního duchovenství, při kterém pan děkan jest, dotýče, poněvadž pan děkan od několika neděl těžkou nemocí od Pána Boha navštíven jest byl a v Městech pražských zůstával, služby boží zřídka při týchž chrámech Páně vykonávané byly. Kanovníci někteří k tomu zřízeni jsou, však ne při těch chrámech, než na svých farách rozdílně zůstávají a při farách na panstvích J. M. C. žádný nepřisluhuje.

Actum z Přerova

30. novembris 1640.

 

Tyto zprávy jsou podepsány ode mě

         Adama Jindřicha Kosteleckého z Záp

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených publikací

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih viz zde. Publikace jsou k dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, knihovnici Evu Kryškovou, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 


3. sborník k historii Lhoty

24. 06. 2022 | Brandýs nad Labem

V červnu 2022 vychází již třetí ročník sborníku "Sedm okének do dějin Lhoty". Sborník vydala Obec Lhota opět ve spolupráci s naším muzeem při příležitosti setkání rodáků v rámci oslav výročí domnělé první písemné zmínky o obci. Brožurka je zdarma k dostání na OÚ Lhota či v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem (na doptání).


Publikace o Dřevčicích

24. 06. 2022 | Brandýs nad Labem

V rámci oslav 970 let od první (domnělé) písemné zmínky o obci Dřevčice byla koncem května 2022 vydána publikace Dřevčice v kronikách a vyprávění. Společně ji vydaly Obec Dřevčice a naše muzeum. Knížku lze zakoupit v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem, Masarykovo nám. 97 nebo na Obecním úřadě Dřevčice. Cena: 300 Kč.


Studentská rodopisná práce

11. 01. 2022 | Brandýs nad Labem

Student brandýského gymnázia Jan Vacek vytvořil v roce 2021 inspirativní genealogickou (rodopisnou) ročníkovou práci, která svými zdroji těží mj. i z našeho regionu. Stáhnout si ji můžete zde.


Publikace o Zárybech a Martinovu

29. 12. 2021 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2021 spatřila světlo světa rovněž stodvacetistránková publikace "Záryby a Martinov v běhu času". Společně ji vydaly Obec Záryby a naše muzeum. Knížku získáte na Obecním úřadě v Zárybech či v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem (na doptání).


Kniha o historii Kozovaz

27. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

Ve spolupráci s naším muzeem vydal Obecní úřad ve Vyšehořovicích v září 2021 publikaci "Kozovazy. Lidé a domy od nejstarších dob do poloviny 19. století". Publikace je zdarma k dostání na OÚ Vyšehořovice či v Oblastním muzeu Praha-východ.


Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.