(Martin HŮRKA, Toušeň před půlkou tisíciletí, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červenec-srpen 2021, s. 10)

Před 500 lety zažívala Toušeň jako venkovské sídlo budoucího praž-ského primátora M. Jana Paška z Vratu (†1533) dobu rozkvětu [Florián 2013/jaro/26-28]. Popis místa se zachoval sice až o 15 let později, ale o to přesněji v kupní smlouvě z 20. května 1536, jíž přikoupil Toušeň ke svému brandýskému panství Kunrát Krajíř z Krajku od zástupce dědiců, Adama Lva z Rožmitálu. Text obsahuje cenné údaje, jejichž níže vybrané části mohou čtenáři porovnávat s urbářem brandýského panství z roku 1651 [Florián 2021/5-6/12-13].

"Léta od narození syna Božího tisícíhopětistéhotřicátéhošestého v sobotu po svaté Žofii stala jest se smlúva celá a dokonalá mezi urozenými pány panem Kundrátem z Krajku a na Mladé Boleslavi z strany jedné a panem Adamem Lvem z Rožmitála a z Blatné z strany druhé..., a to taková, že jest pan Adam Lev prodal nadepsanému panu Kundrátovi z Krajku a dědicům jeho zámek svůj Toušeň s městečkem celým Toušení při témž zámku ležícím, se všemi lidmi tu vosedlými, i také s jinými, kteříž by tu na ten čas nebyli, avšak tu zrodilí byli aneb ježto by z gruntův zběhli a vzhostu nejměli, se všemi platy, s kurmi, vajci, s tím platem, kterýž se z Labe platí, s mlejnem při témž zámku, s dvorem poplužním, s vinicí, s rybníky, s haltéři, s přívozem, i také s řekou Labem, s robotami, s lesy, s luhy, s háji, s lukami, tak což k tomu zámku Toušeni od starodávna náleží.
Leč také týž pan Adam Lev prodal jest svrchupsanému panu Kundrátovi a dědicům jeho dvůr svůj poplužní opočenskej* s kus řekou Jizerou a s sloupí** na též řece udělanú, s rybníky k témuž dvoru příslušejícími tak, jakž jest toho dvoru sám v držení a užívání byl, i se všemi svršky a nábytky, kteréž jest při zámku Toušeni a při dvořích toušeňským a opočenským nechal tak, jakž o tom registra od pana Lva panu Kundrátovi vydaná ukazují, i také se všemi zvolemi, kteréž jest pan Adam Lev na tom panství jměl a jich užíval, nic sobě tu ani budoucím svým na tom jakého panství ani vlastněnství nepozůstavujíc, a to jmenovitě za devět tisíc kop míšeňských, každú kopu za třiceti grošův českých*** a groš za sedm peněz bílých**** počítajíc.
Což se té smlúvy dotýče, kteráž jest učiněna mezi panem Adamem Lvem a panem Jiříkem Bochtlem z Pantenova o pastvy dobytkův v lesích toušeňských a lyských, též také což se honův dotýče, jak se k sobě v tom zachovati mají, ta smlúva, aby v své mocnosti znastala, než jestliže by napředpsaný pan Kundrát z Krajku aneb dědicové jeho o roli od dvora opočenského aneb rybníky pastvami neb lukami položiti chtěli, to může učiniti svobodně beze všelijaké překážky pana Jiříka Bochtle i jeho budoucích, poněvadž smlúva ta, která jest s ním učiněná, na ty grunty se nevztahuje...
Item což se postoupení zámku Toušeně a dvoru opočenského s jich se vším příslušenstvím dotýče, toho pan Adam Lev aby panu Kundrátovi aneb panu kohož by na místě svém vyslal, postoupil konečně v středu najprve příští, a jestliže jest co čeledi, která jest na zámku Toušeni a ve dvořích opočenským a toušeňským služby pozůstane, to má pan Adam Lev jim při postupování vyplniti a zaplatiti až do toho času. Též také jestliže jest pan Adam Lev aneb pan otec jeho dobré paměti jaké peníze sirotčí k sobě z téhož panství přijal aneb lidem co zůstal, to pan Adam Lev při témž času postupování, aby ty navrátil a položil. Pak-li by jich nepoložil, tehdá z té sumy tři tisíc kop, kteréž jemu panu Adamovi Lvovi pan Kundrát položiti má, bude moci pan Kundrát užíti a ty peníze sirotků a lidem to což by jim vzato a pozůstáno bylo, navrátit..."

*opočenský dvůr = dvůr v dnes zaniklé lokalitě Opočno (nedaleko Káraného)
**slup = dřevěný žlab umísťovaný do jezů kvůli lovu ryb
***1 groš pražský (český) = 2 groše míšeňské (proto v listině psáno, že 1 kopa míšeňských grošů se počítá pouze za 30 grošů českých, tj. vlastně jen půl kopy)
****bílý peníz = drobný od groše (zde 7 bílých peněz = 1 groš)

Prameny a literatura:

  • Národní archiv v Praze, Desky zemské větší, inv. č. 42, kvatern pa-mátný červený, fol. F20–F22.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.