(Martin HŮRKA, Osobnosti Vyšehořovicka: Josef Srnec, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 1, s. 8-9)

Ve druhém dílu série Osobnosti Vyšehořovicka se seznámíme s kozovazským rodákem Josefem Srncem, obchodníkem, podnikatelem, lidumilem, zbožným katolíkem a váženým občanem Karlína. Dle matriky vyšehořovické fary se 15. ledna 1830 (jiné údaje zmiňují 18. leden) narodil v Kozovazech v domě č. 12 (dnešní čp. 12) sedlákovi a pozdějšímu rychtáři Jakubu Srncovi a jeho ženě Marii, rodem Junkové z Mochova.

Srnec 2Po vychození venkovské vyšehořovické školy byl roku 1845 dán do učení na kupce. Později působil v různých obchodech v Praze a ve Vídni, kde sbíral zkušenosti s touto profesí. Byl přičinlivý a pracovitý, a tak si ve svých 25 letech zařídil v Karlíně samostatnou kupeckou živnost. Tam se mu zanedlouho začaly obchody dařit takovým způsobem, že roku 1863 mohl své aktivity rozšířit a založit si přepravní firmu, která si získala renomé nejen v Čechách. Podílel se na založení karlínské Občanské záložny. Podporoval stavbu karlínského chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Zasloužil se zejména o jeho výzdobu. V tomto kostele dodnes můžeme na Josefa Srnce nalézt na první pohled viditelnou památku – donátorský nápis s jeho jménem a jménem jeho ženy ztvárněný na vitráži okna s vyobrazením sv. Josefa a sv. Anny v pravé lodi nejblíže k oltáři. Onou manželkou mu byla Aloisie, rozená Spiessová. Během svého života po získání určitého postavení a vážnosti působil v řadě veřejných institucích jako je městské zastupitelstvo, místní školní rada, okresní výbor a v dalších organizacích a korporacích. Roku 1877 byl jmenován přísedícím c. k. obchodního soudu v Praze, kteroužto hodnost vykonával velmi dlouho, až do svého vážného onemocnění. Rovněž po určitá období zastával významné pozice v Zemské bance království českého či Rakousko-uherské bance. Za své podnikatelské a společenské zásluhy získal titul císařského rady a stal se čestným měšťanem Karlína. Na své rodiště ovšem nezapomněl. Roku 1893 daroval prostředky na zřízení bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého ve vyšehořovickém farním kostele. Během svého života projevoval smysl pro dobročinnost a podporu vzdělávání, což stvrdil ve svém testamentu.

Srnec 1 768x576Josef Srnec zemřel ve věku nedožitých 71. narozenin 10. listopadu roku 1900. Jeho závěť obsahuje kromě předání podniku svým třem synovcům Josefu, Vilémovi a Otakarovi i množství odkazů k vlasteneckým a dobročinným účelům. Ihned na hotovosti k vyplacení odkázal karlínským chudým částku 500 zl., chudým z rodné vsi Kozovazy 100 zl. a chudým ve Vyšehořovicích rovněž 100 zl. (další podpora pro chudé z obou našich vsí měla následovat postupně v dalších letech – kapitál ve výši 1.000 zl. byl určen pro Kozovazy a stejná suma i pro Vyšehořovice). Zkrátka nezůstal ani vyšehořovický kostel. Na sloužení mší svatých, světlo pro lustr a oltáře připadlo 2.000 zl. Dětem vyšehořovické školy pak na oděvy a školní potřeby dalších 2.000 zl. Celkový souhrn nadací zajištěných na domech v Karlíně (tehdejší čp. 200 a 323) překročil částku 130.000 zl. /v době smrti již však byla zavedena korunová měna dle přepočtu 1 zlatý = 2 koruny/. Mezi obdarovanými můžeme nalézt množství vzdělávacích institucí, školy, učitele, studenty či Ústřední Matici školskou, chudinské a sirotčí nadace, útulnu, obchodnická grémia, Českou dětskou nemocnici, spolky Svatobor, Merkur, Sokol a další. Výše uvedené domy, na kterých byly nadace pojištěny, se dle závěti měly nazývat „Srncovy domy“ a měla je spravovat karlínská městká rada. Akcent na katolickou víru a české vlastenectví se ukazuje v podmínce pro rozdělování studijních podpor pro žáky nižší státní reálky v Karlíně, o kterou se mohli ucházet pouze žadatelé české národnosti a katolického vyznání, a to v tomto pořadí: 1) synové z příbuzenstva J. Srnce, 2) synové karlínských kupců, 3) synové příslušníků Karlína, 4) synové příslušníků Kozovaz a 5) synové příslušníků Vyšehořovic. Stejné podmínky čerpání se nalézaly dále např. v již výše zmíněných nadacích pro vyšehořovické a kozovazské chudé školní dítky nebo chudé obce Vyšehořovic. Obdobné podmínky budou patrně i u dalších nadací.

Josef Srnec je pohřben na Olšanských hřbitovech (hřbitov č. III, oddělení 5) spolu se svou ženou, jež ho přežila pouze o několik let.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Státní oblastní archiv v Praze, fond Sbírka matrik a průvodní listinný materiál – Středočeský kraj, Matrika narozených fary Vyšehořovice 06 (1795-1853), fol. 13-14.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Obecná škola Vyšehořovice, Školní kronika pro školu ve Vyšehořovicích (1878-1823), s. 42-43.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Archiv obce Vyšehořovice, Pamětní kniha obce Vyšehořovic (1871-1951), s. 137-138.
  • Josef Srnec †. Politik, roč. 39, č. 312 z 11. listopadu 1900.
  • Jos. Srnec mrtev. Národní listy, roč. 40, č. 312 z 11. listopadu 1900.
  • Vlastenecké a dobročinné odkazy zesnulého cís. rady p. Josefa Srnce. Národní listy, roč. 40, č. 313 z 12. listopadu 1900.
  • Pro žáky nižší státní reálky v Karlíně. Věstník hlavního města Prahy, 1922, roč. 29, č. 15-16 z 31. srpna.
  • COUFAL, P.: Ušlechtilé karlínské vitráže. In: Karlín – chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, Praha 2007, s. 150.
  • PODLAHA, A.: Posvátná místa Království českého – arcidiecese Pražská, díl I., Praha 1907, s. 69.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.