KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ ve Sbírkové knihovně Oblastního muzea Praha – východ

V podsbírce Oblastního muzea Praha-východ „Sbírková knihovna“ jsou uloženy světské i náboženské písně, modlitby, ale také nábožná ponaučení, pomněnky či tisky z poutí, písně světské, vojenské, dramatické i historické.  Kramářské písně se k nám dostaly zejména v poválečné době (po 2. světové válce) od sběratelů z Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi a nejbližšího okolí.Kramarske pisne

KATEGORIE PÍSNÍ:

1)      Náboženské

 • Vroucné modlitby k svatým pěti ranám. V Jindřichowě Hradci 1849; Inv. č.: KNI 3404
 • Píseň velmi pobožná k Pánu Božímu. Wytisstěná w Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3405
 • Píseň k dvanácti sv. patronům za šťastnou Hodinku smrti. Tisk Pavelka Nový Bydžov. 1891; Inv. č.: KNI 3406
 • Píseň k dvanácti sv. patronům za šťastnou Hodinku smrti. Tisk Pavelka Nový Bydžov. 1891, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3407
 • Pobožnost k sedmibolestné Panně Marii, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3408
 • Modlitba k swaté panně Barboře, obzwláštně patronce za ochránění náhlé a nenadálé smrti. Tiskem a nákladem B. Stýblo w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3409
 • Píseň nábožná k Pánu Ježiši. Tisk Jana Spurného v Karlowě ulici číslo 184, Praha 1865; Inv. č.: KNI 3410
 • Píseň nábožná k Panně Marii. Tisk U. Landfrasa Syna w Jindř. Hradci,  19. stol.; Inv. č.: KNI 3413
 • Nábožná píseň k Pánu Ježissi. Tisk a náklad Jos. Zwikla v Mladé Boleslavi,  19. stol.; Inv. č.: KNI 9739
 • Píseň nábožná k Panně Marii Svatohorské. Tisk U. Landfrasa Syna w Jindř. Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3414
 • Nowá píseň k uctění Panny Marie složená, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3415
 • Píseň nábožná k Pánu Ježissi. Tisk a náklad Jos. Zwikla v Mladé Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3412
 • Modlitba k pěti swatým osobám Ježíš, Maria. Josef, Joachym a Anna. Tisk Karla Bellmanna. 1861 Inv. č.: KNI 3416
 • Píseň k Panně Marii. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č: KNI 3417
 • Loučení od Panny Marie Svatohorské. Tisk U. Landfrasa Syna w Jindř. Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3418
 • Píseň nábožná pro katolické křesťany. (Chwalozpěv k Panně Marii). Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3419
 • Píseň nábožná k sw. Janu Nepomuckému. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3420
 • Píseň k Panně Marii sw. Wambeřické, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3421
 • Píseň prawdiwá o nessťastné bouři na moři, která wystěhowance do Ameriky plaucj překwapila a gak skrze důwěrné wolánj k Marii Panně zázračně ochráněni byli. Tisk R. Betterlowy knihtiskárny. 1852; 19. stol.;Inv. č.: KNI 3422
 • Píseň k svaté Anně. Tisk K. W. Mebaua w Praze. 1866; Inv. č.: KNI 3423
 • Píseň o umučení Páně (dle nápěvu „Již jsem dost pracoval“). Tisk Jana Spurného w Praze. 1863; Inv. č.: KNI 3429
 • Poustevník. Tisk Josefa Zvikla v Mladé Boleslavi, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3443
 • Píseň o welebné swátosti oltářní; 19. stol., Inv. č.: KNI 3447
 • Pochválen buď, Pán Ježíš Kristus. Tisk a sklad Aloisa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1857; Inv. č.: KNI 3448
 • Welká pobožnost nedáwno wydaná k sedmi bolestem Panny Marie. [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3449
 • Nábožná modlitba ke cti a chwále swaté Anny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3450
 • Píseň na boží tělo. Tisk a náklad F. Zwikla w Mladé Boleslavi, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3451
 • Modlitba papeže Klementa XI. u B. Stýbla na sw, Wáclawském náměstí w č. 786 a 787 w Praze. 186; Inv. č.: KNI 3452
 • Modlitba k sw. Janu Nepomuckému. Tisk u Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. 1855; Inv. č.: KNI 3453
 • Nejsrdečnější pozdrawení, wěnowané blahoslawené Panně Marii. Tisk u Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. 1855; Inv. č.: KNI 3454
 • Modlitba k. sw. Cyrillu a Methodu. Tiskem a nákladem B. Stýbla w Praze. 1865; Inv.č.: KNI 3455
 • Nábožná píseň k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami.   1855;  Inv. č.: KNI 3456
 • Nábožná modlitba k obrazu blahoslawené Rodičky Boží. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1855; Inv. č.: KNI 3457
 • Modlitba k Panně Marii. Tisk Antonína Renna u Třech lip w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3458
 • Písničky pobožné k sw. Janu Nepomuckému, patronu, a krajanu czeskému. [s. l.], 1790; Inv. č.: KNI 3459
 • Píseň k nábožnému uctění třech Božských mučednic. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1855; Inv. č.: KNI 3460
 • Ku poctě zázračného obrazu Panny Marie na Svaté Hoře. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1856;  Inv. č.: KNI 3461
 • Žalostné loučení před obrazem Panny Marie Swatohorské. František Haiß. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1865; Inv. č.: KNI 3462
 • Odchod od Panny Marie matky milosrdenstwí. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1865; Inv. č.: KNI 3463
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1855; Inv. č.: KNI 3464
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3465
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. 1865; Inv. č.: KNI 3466
 • Horliwá modlitba poutníků před obrazem Marie Panny, Boleslawské. Tisk a náklad J. Spurného w Praze. 1855; Inv. č.: KNI 3467
 • Vroucné modlitby k Rodičce Boží. Tiskem a nákladem Jul. Janů. 1865; Inv. č.: KNI 3468
 • Píseň k Panně Marii ( Rozgímání o gegích sedmi bolestech). Nákladem Jindřicha Šulce. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3471
 • Život sv. Cyrilla a Mathoděje, apoštolův národův slovanských. Na památku svěcení nového chrámu Páně v Karlíně. Nákladem výboru pro vystavění chrámu Karlíského. Tiskem B. Stýbla v Praze. 1863; Inv. č.: KNI 3500
 • Neznámá modlitba, [s. l. ], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3502
 • Modlitba k Panně Marii. Tisk a sklad B. Stýbla w Praze, 19. stol.;Inv. č. KNI 3503
 • Modlitba k Panně Marii. Tisk A. Landfrasa v Jindř. Hradci, 19. stol.;Inv. č. KNI 3504
 • Nábožná modlitba k sedmibolestné Panně Marii. Tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze. 1853. Inv. č.: KNI 3505   
 • Na památku Swaté Missie. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1860; Inv. č.: KNI 3507
 • Loučení se od obrazu Mariánského na poutním místě. W Praze u Bedřicha Stýbla. Tisk Antonína Renna  w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3508
 • Modlitba k Panně Marii. Vetterlovská knihtiskárna v Praze. 1856; Inv. č.: KNI 3509
 • Píseň k chwále Marie Panny. Tisk Aloisa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1858; Inv. č.: KNI 3510
 • Nowá píseň k Panně Marii Boleslawské, Matce spomocnici wssech zarmoucených a opusstených křesťanů. Tisk a náklad B. Posspísila w Chrudimi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3511
 • Modlitba k sw. Janu Nep. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.]; Inv. č.: KNI 3512
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské ze starých spisů wytažená. Tiskem a skladem Al. J.  Landfrasa  a Syna. W Jindřichowu Hradci a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3513
 • Přání od swatého Jana, K. Vetterlovská knihtiskárna w Praze, 1853; Inv. č. KNI 3514
 • Píseň k swaté Anně. [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3515
 • Nábožná píseň ke swatému Josefu, pěstounu pána Ježísse. W Jindřichowě Hradci. 1852; Inv. č.: KNI 3516
 • Požehnání od Panny Marie. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1851; Inv. č.: KNI 3517
 • Horliwá modlitba poutnická před obrazem Marie Panny. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze. 1871; Inv. č. KNI 3519
 • Modlitba k sedmibolestné Rodičce Boží. Tisk Antonína Renna w Praze. 1859; Inv. č.: KNI 3520
 • Loučení od Rodičky Boží, Matky milosrdenství. Wssem ctitelům za sstastné nawrácení wěnowáno. W Praze u B. Stýbla. Tisk Karla Bellmanna v Praze. 1861; Inv. č.: KNI 3521
 • Koruna Panny Marie Swato-Růženecké, wssem Mariánským poutníkům wydaná, aby oni swatých odpustků oučastni byli.  W Praze u B. Stýbla. Tisk Antonína Stýbla w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3522
 • Chwálozpěv k Panně Marii. Nákladem M. Heinricha. Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3523
 • Prosba k Srdci Pána Ježísse. W Praze u Bedř. Stýbla. Tisk Karla Bellmanna v Praze. 1861 Inv. č.: KNI 3524
 • Horlivá modlitba ke swaté Anně Frauenthálské. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1858; Inv. č.: KNI 3525
 • Nábožná píseň k swaté Trogici. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1858; Inv. č.: 9741
 • Horlivá modlitba ke swaté Anně. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1857; Inv. č.: 3526
 • Wroucná modlitba ke cti negblahoslawenějssí Panny Marie. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi.  1858; Inv. č.: KNI 3527
 • Chválozpěw k Panně Marii. U Krala Samma. W Praze. 1774; Inv. č.: KNI 3528
 • Nejponíženěgssí modlitba k obrazu blahoslawené Rodičky Boží Swatohorské. Tiskem Aloise Josefa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1852; Inv. č. KNI 3529
 • Nábožná modlitba Panně Marii. Tisk a sklad St. Pospíssila w Chrudimi. 185; Inv. č.: KNI 3530
 • Nábožná modlitba k swat.  Salwátoru. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1858; Inv. č.: KNI 3531
 • Wroucná modlitba k Panně Marii a Anděli Strážci. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1857; Inv. č.: KNI 3532
 • Modlitba k pěti swatým osobám. Ježíš, Maria, Josef, Jáchym a Anna. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1859; Inv. č.: KNI 3533
 • Chwálozpěv o swatém Janu Nepomuckém. Wytisstěný na Horách Kutných,  19. stol.; Inv. č.: KNI 3534Modlitby we wsseobecných potřebách. Nařízením duchowní wrchnosti.  W knížecí arcibiskupské tiskárne. 1831; Inv. č.: KNI 3535
 • Ausopserungs-Gebete zur Feier unbeflechten Empfängniss der felinsften Jungfrau Maria, [s. l.], 19. stol., 1855; Inv. č.: KNI 3536
 • Dvě postní písně: „Již jsem dost pracoval,“ O můj Ježíši zrněný.“ Tisk a náklad knihkupectví B. Stýbl,v Praze, 1865; Inv. č.: KNI 3537
 • Nowá píseň k swatému. Janu Nepomuckému, wssem rouhačům na swětlo wydaná. Nákladem B. Nawrátila. Z tiskárny Jana Spurného w Praze. 1867; Inv. č.: KNI 3538
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tiskem Jul. Janů v Praze. 1875; Inv. č.: KNI 3539
 • Chwálozpěv ku poctě neposskwrněného pannenstwí Marie Panny. Složil Wáclav Krejza. Tisk Aloisa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1855; Inv. č.: KNI 3540
 • Nábožná píseň k pánu Ježíssi. W Praze wytištěná roku 1795; Inv. č.: KNI 3541
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježíše, wssem wěrným Křesťanům k horliwému rozímání wydaná. K dostání u Matěje Gintla w Blateise w krámě knihřském. 1790; Inv. č.: KNI 3542
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské. W Presspurku. 1846; Inv. č.: KNI 3543
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse. Tisk A. Rastránka w N. Bydžowě. 1865; Inv. č.: KNI 3544
 • Píseň k swaté Panně a Mučednici Kateřině. Tisk a sklad Ant. Augusty w Litomyssli. 1853;Inv. č.: KNI 3545
 • Píseň k pánu Ježíssi, ke cti a chwále boží vssem horliwým ctitelům. Tiskem Jos. Bergerowé w Litomyssli. 1865; Inv. č.: KNI 3546
 • Nábožná píseň k swatému Josefu, [s. l.]. 1800;  Inv. č.: KNI 3547
 • Nová píseň k sv. Janu Křtiteli od Josefa Chládka. Tisk J. Spurného w Praze. 1857; Inv. č.: KNI 3548
 • Píseň Panně Marii. [s. l.], 1780;  Inv. č.: KNI 3549
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské, ze starých spisů wytažená. Tiskem Aloise Josefa Landfrasa- W Jindřichowě Hradci. 1856; Inv. č.: KNI 3550
 • Nábožná píseň k pánu Ježíssi. [s. l.], 1848; Inv. č.: KNI 3551
 • Píseň nowá o umučení Pána Ježísse. Wytisstěná v Hoře Kuttný. 1806; Inv. č.: KNI 3553
 • Hystorycká píseň o nalezení Swatého Kříže, na kterémž Kristus Pán pro nasse spasení hořce umříte ráčil, k horliwému uctěni téhož wydaná. [s. l.], 1760; Inv. č.: KNI 3554
 • Píseň nowá pro ukrácení chwíle na swětlo wydaná. W Praze k dostání u Bedřicha Stýbla,19. stol.; Inv. č.: KNI 3555
 • Píseň nová o robotě. K dostání u Bedřicha Stýbla w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3556
 • Nowá píseň kajícího hříšníka; umučení Krista Pána sobě rozgimagícího, na swětlo vydaná (Ach, já hřissnik ten JC.), [s. l.]. 1846; Inv. č.: KNI 3557
 • Nábožná píseň k swatému Josefu, pěstounu Pána Ježísse, W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3558
 • Angelský Zdráwas. W Praze u Hrabowských dědiců, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3561
 • Píseň k Panně Marii. W Praze. [19. stol.; Inv. č.: KNI 3563
 • Nábožná píseň o umučení Krista Pána. [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3565
 • Nowá píseň ze žiwota Swatého Iwana wytažená. U Bedřicha Stýbla w Praze. 1849; Inv. č.: KNI 3566
 • Prawdivá píseň o welkém zázraku. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3567
 • Wýtah ze žiwota sw. Maří Magdaleny, všem ctitelům tuto k rozjímání dáno. Vetterlovská knihtiskárna w Praze. 1855; Inv. č.: KNI 3569
 • Píseň o welebné Swátosti oltářní. W Praze u Jana Rokosa, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3570
 • Nábožná píseň ke cti Swaté panny Barbory, mučednice, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3574
 • Nábožná píseň k Swaté panně Barboře. W Praze. 1833; Inv. č.: KNI 3578
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3586
 • Píseň k bolestné Panně Marii. Wytisstená w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3589
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské, [s. l.]. 1848; Inv. č.: KNI 3590
 • Nowá píseň swatému Frantissku. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3593
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, wšem wěrným křesťanům k horlivému   rozgímání wydaná. W Chrudimi u J. Kossiny. 1827; Inv. č.: KNI 3596
 • Angelský Zdráwas. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3597
 • Nábožná píseň o umučení Pána Ježísse Krista, w Pardubicích wytisstená, [s. d.]19. stol.; Inv. č.: KNI 3648
 • Pobožná píseň o umučení Pána Ježísse Krista k horlivému zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3649
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, Wytisstěná w Prdubickích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3650
 • Wroucná píseň o Spasiteli našem Pánu Ježissi Kristu, dusse křesťanské po Swátosti oltářní dychtící, w Pardubicíchn, 19. stol. ; Inv. č.: KNI 3651
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse wšem wěrným křesťanům k horlivému rozgímání wydaná, w Chrudmi u S. Kossiny, 1827; Inv. č.: KNI 3654
 • Welmi nábožná píseň k nejswětěgší Swátosti Oltářní, Bedřich Stýbl, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3655
 • Chwalozpěw k Panně Marii, Tisk Aloisa Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1856; Inv. č.: KNI 3656
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3657
 • Nábožná píseň k swaté panně Barboře, wšem wěrným gegim ctitelům n swětlo wydaná, wytisstěná na Horách Kutných u Josefa Ant. Wondráčka , 1813; Inv. č.: KNI 3658
 • Nábožná píseň k swaté panně Kateřině, wšem ctitelům gegím, k potěssení wydaná, wytisstěná w Hoře Kutný, 1813; Inv. č.: KNI 3659
 • Nowá píseň k panně Marii, [s. d.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3660
 • Píseň nowá k Panně Marii Swatohorské „Nemám z gara wěrssi radost“, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3661
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, wytisstěná w Hoře Kutný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3663
 • Píseň k uctění swatého Kříže, w Litomyssli, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3664
 • Horliwá píseň k Pánu Ježíssi, wníž se celý wejtah umučení obsahuge, hned od poslední wečeče, až do skonání žiwota na hoře Kalwrje, w Litomyssli wytisstěná, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3665
 • Píseň prawdivá o Zázraku Božím, který se stal w kragi Lužickém blíž města Berlize, kterak tam Pán Bůh skrz Pannu Marii, gednoho owčáka němo-hluchého uzdrawiti ráčil, [s. l.] 19. stol.; Inv. č.: KNI 3666
 • Nowá píseň Mládencům a Pannám k zpěwu wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3667
 • Píseň při Mssi swaté, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3668
 • Dwě nábožné písně o přehořkém umučení Páně, w Jindřichowě Hradci u Aloisa Josefa Landfrasa, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3669
 • Píseň o zjevení panny Marie, která se zjevila zgewila blíž měst Říma w genom welkém lese; při tom zgewení bylo i spatřeni strassliwé znamení na obloze nebeské, gak geden každý z písně této gak náleží wyrozumí, Tiskem wdowy Táborowé, W Praze, 1848; Inv. č.: KNI 3670
 • Horliwá píseň o církvi swaté a o následowání Pána Ježísse, Tisk K. Vetterlowské tiskárny w Praze, 1855; Inv. č.: KNI 3671
 • Horliwá píseň k swaté Maři Magdaleně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3672
 • Nábožná píseň o Církwi a Lásce Kristowě, w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3673
 • Píseň nowá k swatému Jánu z Nepomuku, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3674
 • Nowá píseň o jednom mládenci, na jehož swadbě anděl Rafael byl, kterak od něho zase k rozkossem nebeským pozwán gsa, 350 let tam zustal, [s. l.], 19. stol.; Inv. č. 3675
 • Nábožná píseň k swatému Janu Nepomuckému, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3676
 • Nábožná píseň k swatému Janu Nepomuckému, wšem wěrným ctitelům k horlivému zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3677
 • Píseň swatému Josefu, pěstounu Pána Ježísse, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3678
 • Nábožná píseň ke cti a chwále swaté Anně, pěr radostí žalostí, Tiskem Jos. Bergerowé w Litomyssli, 1866; Inv. č.: KNI 3679
 • Nábožná píseň k swaté Anně, wssem wěrným ctitelům k horliwému zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.]; Inv. č.: KNI 3680
 • Píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3681
 • Píseň k uctění swatého Kříže, Tisk a sklad Ant. Augusty w Litomyssli,1858; Inv. č.: KNI 3682
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíši, wytisstená v Hoře Kutný, 1808; Inv. č.: KNI 3683
 • Bolestná píseň k Pánu Ježíssi, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3684
 • Chvalozpěv ku poctě nejblahoslaweněgssi Panně Marii, Tisk Aloise Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3685
 • Nábožná píseň k panně Marii, Tisk Aloise Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3686
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské, w Praze u F. Brussi w Karlině, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3687
 • Welmi prospěšná a nábožná modlitba, wssem ctitelům Božím wydaná, w Praze u Hranowských dědičů, 19. stol.; Inv.č.: KNI 3689
 • Nábožná píseň k saatému Jánu Nepomuckému, u Františk SSola, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3690
 • Nábožná píseň Panně Marii, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3691
 • Nowá píseň k uctění Panny Marii složená, Tisk R. W. Medua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3692
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské ze starých spisů wytažená, Tisk Aloise Josefa Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3693
 • Nábožná píseň k Panně Marii o gegím skonání, Tisk a sklad A. J. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3694
 • Nowá píseň k Panně Marii Swato-Wambeřické, Tisk Aloise Josefa Landfrasa w JIndřichowě Hradci, 1852; Inv. č.: KNI 3695
 • Pobožná píseň k Panně Marii, w Litomyssli u W. Turečka, 1812; Inv. č.: KNI 3696
 • Bolestná píseň k Pánu Ježssi „Ach nebesa se ustrňte“, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3697
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3698
 • Nábožná píseň k blahoslavené Marii Panně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3699
 • Nowá píseň o lásce Kristowě z rozličných textů Písma svatého wytažená, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3700
 • Nábožná píseň neb loučení se s Pannou Marií, Tiskem Aloise Josefa Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1851; Inv. č.: KNI 3701
 • Dwě nábožné písně o prawém milowání Pána Ježísse, wytisstěné v Hoře Kutné, 1808; Inv. č.: KNI 3702
 • Nowá píseň Panně Marii, Tisk Al. Lndfrasa w Jindřichowě Hradci, 1856; Inv. č.: KNI 3703
 • Dwě písně nowé, wšem na Swatou Horu putugícím poutníčkům  ku potěšení na swětlo wydané, wytisstené w Příbrami, 1746; Inv. č.: KNI 3704
 • Nábožná píseň o líbezné krásné zahradě, w Jindřichowě  Hradci, 1852; Inv. č.: KNI 3705
 • Nábožné písně k Panně Marii Swatohorské, Tiskem Aloise Josef Lndfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1856; Inv. č.: KNI 3706
 • Prawdivá píseň o jisté mladé dívčici, kteráž skrze swatý rouhání od Boha potrestaná byla, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3707
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, wytisstěná w Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3708
 • Horliwá žádost ke cti a chwále Marie Panny, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9742
 • Pobožná píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3710
 • Nábožná píseň k swaté Anně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3711
 • Horliwá píseň k swatému Wáclawu, aneb jeho smutné rozloučení se swýmy gragamy,[s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3713
 • Píseň k swaté Kateřině, w Praze u W. SSlereta a Matěje Hollaura,1789; Inv. č.: KNI 3714
 • Nábožné písně aneb: Užitečné rogímání o Pánu Ježíssi Kristu, Na Horách Kuttných, 1801, Inv. č.: KNI 3715
 • Píseň ze Zákona Páně wytažená, wšem křesťanům k následowání dobrých skutků na swětlo wydaná, wytisstěná w Pardubicích, 1806; Inv. č.: KNI 3716
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, wšem pobožným křesťanům k horliwému rozgímání wydaná, wytisstěná w Hoře Kttný, 1814; Inv. č.: KNI 3717
 • Píseň nábožná: Umučení Pána Ježísse, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3718
 • Písně pobožné o užitečném rozgímání k Pánu Ježíssi, w Litomyssli, 1814; Inv. č.: KNI 3719
 • Píseň nábožná o umučení Pána Ježísse, wšem wěrným křesťanům k rogímání utrpení geho wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3720
 • Nábožná píseň o bolestné Matce Boží, pod křížem stojící, wytisstěná w Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3721
 • Pobožná píseň Pánu Ježíssi, wytištěná v Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3722
 • Píseň nowá k Pánu Ježíssi, duše křesťanské po Swátosti Oltářní dychtící, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3723
 • Horliwá píseň rozgímagící cesty Pána Ježísse do Jerusaléma, [s. l.], [s. d.]; Inv. č.: KNI 3724
 • Nábožná píseň, v které hříšný člověk otazugící se Krista Pána na cestu spasitelnou k žiwotu wěčnému welmi užitečnou, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3725
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3726
 • Nábožná píseň a wolání k Pánu Ježssi a Marii Panně, wytisstěná v Uherské Skalici, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3727
 • Nábožná píseň a volání k pánu Ježíši a Marii Panně; Inv. č.: KNI 3728
 • Wroucná píseň k Panně Marii, w které se obsahuge, gak se hřissnik k Matce Boží utíká a gi za milost prosí, tisk R. Wil. Medaua w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3729
 • Nábožná píseň k Marii Panně, w Uherské Skalici, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3730
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslavské, ze spisů starých wytažená, tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3731
 • Nábožná píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3732
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, tisk i R. W.  Medaua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3734
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, Vettrerlowská knihtiskárna w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3735
 • Píseň složená ku wětssí chwále Panně Marii,tisk u r. W. Medaua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3736
 • Píseň k bolestné Panně Marii, tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze, 1855; Inv. č.: KNI 3737
 • Nábožná píseň k swatému Janu, pomocníku chudých a potěssiteli zarmoucených, Vetterlovská knihtiskárna w Praze, 1853; Inv. č.: KNI 3738
 • Píseň o umučení Pána našeho Ježísse Krista, w Praze, 1848; Inv. č.: KNI 3739
 • Nowá píseň k Panně Marii v Miškowském lese, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3740
 • Nowá píseň k nábožnému uctěn, O třech Božích mučedinicích, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3741
 • Nábožné písně aneb:  Užitečné rozjímání o Pánu Ježíši Kristu, w Praze, 1849; Inv. č.: KNI 3742
 • Píseň horlivá k Pánu Ježíssi wšem zarmouceným ku potěssení wydaná, wytisstěná w Čáslavi, 1827; Inv. č.: KNI 3743
 • Nábožná píseň Panně Marii Swatohorské, w Těssíně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3744
 • Píseň stará o potopě světa, ze Starého zákona, [s. l.], 1822; Inv. č.: KNI 3745
 • Nábožná píseň ke wšem oudům Kristovým, w Praze, 1847; Inv. č.: KNI 3746
 • Pobožná píseň k P. Marii Swatohorské, Jindřichowu Hradci, 1851; Inv. č.: KNI 3747
 • Nábožná píseň k swatému Janu, welkému patronu wdow a opusstěných sirotků, Praha, 1850; Inv. č.: KNI 3748
 • Nowá píseň mládencům a pannám, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3749
 • Nábožná píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3750
 • Svatý zlatý otče náš, w Bystžici u J.  Tumlera,19. stol.; Inv. č.: KNI 3751
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, tiskem u Karla Wilima Medaua w Praze, 1849; Inv. č.: KNI 3752
 • Nowá píseň k Pánu Ježíssi, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3753
 • Wýkladná píseň všem prawowěřícím křesťanům na swětlo wydaná, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3754
 • Nábožná píseň k swaté Panně Kateřině,wytisstěná w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č: KNI 3755
 • Nábožná píseň ke cti a chwále swtému Janu Nepomuckému, w Chrudimu u Josefa Kossiny, 1815; Inv. č.: KNI 3756iskupské knihtiskárny, w Praze, 1850; Inv. č.: KNI 3748
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3757
 • Píseň prawdivá o Zázraku Božím, který se stal w kragi Lužickém blíž města města Berlize, kterak tam Pán Bůh skrz Pannu Marii, gednoho owčáka němo-hluchého uzdrawiti ráčil [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3760
 • Nábožná píseň k Swat. Janu Nepomuckému, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9743
 • Nábožná píseň k Panně Marii, wšem mariánským ctitelům obětovaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3761.
 • Horliwá píseň o swaté Kateřině, wytisstěná w Bibkowě,19. stol.; Inv. č.: KNI 3762
 • Modlitba k zázračnému obrazu Marie Panny, J. P. Pospissila w Pardubicích, 1854; Inv. č.: KNI 3763
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské, tisk Al. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 19. stol.]; Inv. č.: KNI 3764
 • Nová píseň k panně Marii Boleslavské všem věrným poutníkům věnovaná, Sepsáním a nákladem Anny Vojtěšky, Tiskem V. Augusty v Litomyšli 1851; Inv. č.: KNI 3765
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, vydáním a nákladem Rozalie Vondráčkové z Osíka, Tiskem V. Augusty v Litomyšli, 1852; Inv. č.: KNI 3766
 • Píseň ze Zákona Božího, k následování dobrých skutků na swětlo wydaná,Tisk a sklad V. Augusty w Litomyssly, 1860; Inv. č.: KNI 3767
 • Nábožná píseň k Panně Marii, tisk Jos. Bergerowé w Litomyssli, 1865; Inv. č.: KNI 3768
 • Nábožná píseň k Panně Marii Svato-wambeřické, tisk S. Pospissila w Chrudimi, 1862; Inv. č.: KNI 3769
 • Nábožná píseň k Panně Marii, tisk a sklad V. Augusty w Litomyssli, 1855: Inv. č.: KNI 3770
 • Píseň k Swaté Panně, tisk a sklad Antonína Augusty w Litomyssli, 1856; Inv. č.: KNI 3772
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3773
 • V Sedmihradsku se stala věc podivná, skrze strašlivou choleru, patrný zázrak sw. Rocha, Šebestiána a sw. Rozálie, w píseň uwedený,tiskem Jos. Bergerowé w Litomyssli,1866; Inv. č.: KNI 3774
 • Wzbuzení třech Božských ctností, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3775
 • Nowá píseň o Swatym kříži, wšem wěrným křesťanům na swětlo wydaná, 1820; Inv. č.: KNI 3776
 • Modlitba k Swatému Janu, Tisk a sklad B. Stýbla w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3777
 • Píseň duchowní, tisk A. J. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1860; Inv. č.: KNI 3778
 • Tajemství VI: Ježíš, který se pro nás krví potiti ráčil, Tiskem a nákladem občanské tiskárny v Brně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3779
 • Tajemství VIII: Ježíš, který pro nás trním korunován býti ráčil, Tiskem a nákladem občanské tiskárny v Brně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3780
 • Příkladná píseň o Adamowi a Ewě, prwních rodičů našich, Tiskem a nákladem Al. Jos. Landfrasa a syna, w Jindřichowu Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3781
 • Píseň k Panně Marii, Tiskem a nákladem Al. Jos. Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9744
 • Pobožná píseň k Panně Marii, Tisk Aloisa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1859; Inv. č.: KNI 3782
 • Píseň u kříže misionárního, wytištěné a skladovné u Al. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 185 Radostný vinš, který poutníček skládá před obrazem Nejsvětější Trojice, Tiskem a nákladem V. Augusty v Litomyšli, nákladem Anny Vojtěšky, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3784
 • Nábožná píseň o Pánu Ježssi, Tiskem a nákladem Al.  Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci a Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3785
 • Nowá píseň k swatému Janu Nepomuckému, wssem milovníkům zpíwání na swětlo wydaná, Tiskem a nákladem Al.  Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci a w Táboře; 19. stol.; Inv. č.: KNI 3786
 • Píseň k swaté Panně Barboře, Tiskem a skladem Al. J.  Landfrasa a syna,w Jindřichowu Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3787
 • Historická píseň o Swaté Jenowefě, Tiskem Aloisa J.  Landfrasa, w Jindřichowě Hradci 19. stol.; Inv. č.: KNI 3788
 • Píseň o welebné Swátosti oltářní, Tiskem a skladem A. J.  Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3789
 • Píseň o welebné Swátosti oltářní, Tiskem a skladem Al. Landfrasa syna, w Jindřichowě Hradci w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3790
 • Nowá píseň k Pánu Ježíssi, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3791
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, Tisk Al. Landfrasa syna, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3792
 • Tajemství VII:  Ježíš, který pro nás bičován býti ráčil, Tiskem a nákladem Občanské tiskárny v Brně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 37935; Inv. č.: KNI 3783
 • Nábožná píseň k blahoslawené Panně Marii, Vettrerlowská knihtiskárna w Praze, 1857; Inv. č.: KNI 3794
 • Důwěrná píseň k Panně Marii, nowě na světlo wydaná roku 1855, Vettrerlowská knihtiskárna w Praze, 1857; Inv. č.: KNI 3795
 • Nábožná píseň k Panně Marii, tiskem V. Augusty w Litomyssli,1862; Inv. č.: KNI 3796
 • Památka z pouti ze Staré Boleslavě - Růženec k uctění slz Panny Marie, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3797
 • Píseň k Panně Marii bolestné, Tisk a sklad Ant. Augusty w Litomyssli, 1857; Inv. č.: KNI 3798
 • Modlitba k sedmibolestné Rodičce Boží, Tisk Antonína Renna w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3799
 • Píseň k Panně Marii, Tiskem a nákladem tiskárny Jan Spurného, w Praze, 1866;  Inv. č.: KNI 3800
 • Píseň k Panně Marii Bolestné, w Praze, 1863; Inv. č.: KNI 3801
 • Nábožná píseň k Panně Marii na swětlo wydaná, w Presspurku, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3802
 • Pravdivá píseň o nešťastné bouři na moři, která vystěhovalce do Ameriky stihla, a kterak skrze důvěrné volání k Marii Panně zázračně zachráněni byli, v Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3803
 • Nowá píseň k Panně Marii Swato-Wambeřické, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3804
 • Prawdivá píseň o zázračném zjewení Panny Marie, kteráž se zjewila v Uherské kragině nad pevností Budínem, wssemu národu křesťanskému k polepssení žiwota lidského, Tisk a náklad tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3805
 • Píseň k Panně Marii, Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3806
 • Nábožná píseň k Panně Marii, nákladem Eugena Petrsona v Příbrami, Tiskem Jul. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3807
 • Nábožná píseň k Panně Marii Vambeřické (Začátek Vambeřic; Zpívá se jako „V borovém na skále háji“, do tisku upravila M. Kučerová), Složil Václav Jonáš v Loučeni, Tisk Jana Spurného v Praze, 1884; Inv. č.: KNI 3808
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, Složil František Huněk, Schwálena od kanowníků Staro-Boleslawských, Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3809
 • Wroucná píseň k Panně Marii, w které se obsahuje, jak hříšník k Matce Boží se utíká a ji za milost prosí, Tiskem Jana Spurného w Praze, nákladem Aug. Petrson v Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3810
 • Píseň k nejblahoslawenějssí Panně a Rodičce Boží Marii, Tisk A. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3811
 • Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3812
 • Píseň k Panně Marii Swatohorské, tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3813
 • Loučení s Pannou Marii, kterak ona swé ctitele od sebe propouští, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3814
 • Památka na vykonanou, svatou zpověď velikonoční ve farním chrámu Páně v Kojetíně L. P. 1911: Litanie o Panně Marie Lúrdské, Tiskem kníž. – arcibiskupské knih a kamenotiskárny v Olomouci, 19. stol..]; Inv. č.: KNI 3815
 • Píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3816
 • Píseň k bolestné Matce Panně Marii, tiskem A. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3817
 • Nábožný chwalozpěw k uctění blahoslawené Panny Marie, doporučen nábožným katolickým křesťanům co mocný prostředek proti morové ráně a choleře, z tiskárny Jana Spurného w Praze, 1866; Inv. č.: KNI 3818
 • Píseň k Panně Marii Spomocnici, Tisk A. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3819
 • Zpěv ke cti Panny Marie, 19. stol., 1865; Inv. č.: KNI 3820
 • Wroucná píseň k panně Marii, w které se obsahuje, jak hříšník k Matce Boží se utíká a ji za odpuštění prosí, Tiskem A. J. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3821
 • Nebeská koruna Marie Panny, Nákladem a tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3822
 • Píseň k Panně Marii, Nákladem Aloise Raddy ze Zášové, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3823
 • Píseň k bolestné Panně Marii, Tiskem a skladem Aloisa Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3824
 • Píseň k Panně Marii Bolestné, Tisk a sklad Al. J. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 1862 Inv. č.: KNI 3825
 • Píseň k Panně Marii Bolestné, Tiskem A. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 1863; Inv. č.: KNI 3826
 • Nábožná modlitba k obrazu blahoslawené Rodičky Boží Swato-Horské, Tisk A. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3827
 • Nová píseň o přehrozném zázraku, který se stal roku tohoto w sedmihradské zemi, gak w hlavní městě Belegradě skrze rouhání u gednoho pohana proti Panně Marii, gež potrestán byl, tisk Jana Spurného w Praze, 1863; Inv. č.: KNI 3828
 • Loučení s pannou Marií, kterak ona swé ctitele od sebe propouští, [s. l. ], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3829
 • Nowá píseň o nynějších těžkých časech, a prosba k Bohu o smilowání každému člowěku křesťanskému, k duchownímu potěšení a za odwrácení wšeho zlého, wytisstená w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3841
 • Prawdiwý příběh, který se stal w chrudimském kragi, we wsi Wojtěchowě na panství Lichtenburském, kterak jeden rouhač od Rodičky Boží potrestán byl, roku 1821, [s. l.]. 19. stol.;Inv. č.: KNI 3662
 • Píseň k Panně Marii, Tisk Jana Spurného w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3849
 • Wýborná modlitba k Marii, Matce Boží a opusstěných lidí, tisk Al. Lndfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9746
 • Památka Svátosti svatého biřmováni udělené v chrámu Páně Přeméřickém dne 12. června 1879 od jeho eminencí nejdůstojnějšího vysoce urozeného Pána Bedřicha, Knížete ze Švarcenbergu, kardinála a arcibiskupa Pražského, tisk a sklad B. Stýbla v Praze, 1879; Inv. č.: KNI 9747
 • Wroucná modlitba k sw. Josefu za ssťastnou hodinu smrti, tisk Al. Lndfrasa syna w Jindřichowě Hradci, w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9748
 • Památka Svátosti svatého biřmování udělené v chrámu Páně staré Boleslavi dne 12. května 1891 od Jeho Eminencí nejdůstojnějšího a vysoce urozeného Pána, pana Františka de Paula kardinála ze Schönbornů, knížete arcibiskupa Pražského,¨tiskem kn. Arcib. knihtiskárny v Praze, 1891; Inv. č.: KNI 9749
 • Památka Svátosti svatého biřmování udělené v chrámu Páně staré Boleslavi dne 12. května 1891 od Jeho Eminencí nejdůstojnějšího a vysoce urozeného Pána, pana Františka de Paula kardinála ze Schönbornů, knížete arcibiskupa Pražského, tiskem kn. Arcib. knihtiskárny v Praze, 1891; Inv. č.: KNI 9750
 • Píseň k Swatému Wáclawu, [s. l.], [s. d.]; Inv. č.: KNI 9751
 • Píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9752
 • Wýtah ze žiwota swaté Máří Magdaleny, wšem ctitelům touto písní k rozgímání dáno, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9753
 • Nábožná píseň k Panně Marii Bolestné, tisk Karla Rastránka w Nowém Bydžově, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9754
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, tisk B. Stýbla w Praze, 1862; Inv. č.: KNI 9755
 • Chwálozpěv Panně Marii,[s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9756
 • Chwálozpěw k Panně Marii, wssem Marianským ctitelům obětowán, Tiskem a nákladem tiská Nábožná píseň o umučení Pána Ježísse, [s. l. ], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9758
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi ukřižowanému, Tisk a náklad J. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9759
 • Píseň složená ku wětší chwále Panny Marie, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9760
 • Pravdivý příběh, který se stal v Pruské zemi v hlavním městě Berlíně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9761
 • Modlitba k Panně Marii, Tiskem Jůl. Janů, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9762
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, v nížto se obsahuge popis téhož chrámu, Tisk A. Landfrasa syna w Jindř. Hradci, w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9763
 • Píseň k Panně Marii Svatohorské, tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č: KNI 9764
 • Píseň k Panně Marii, Tisk a náklad Josefa Zwikla w Mladé Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9765
 • Požehnání od Panny Marie, tisk A. Landfrasa syna v Jindř. Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9604
 • Píseň k Panně Marii bolestné, Tisk Karla Bellmana w Praze 1861; Inv. č.: KNI 9767
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi - začíná se: "Za přeswatá gména", tiskem Jos. Berggerowé w Litomyssli,1867; Inv. č.: KNI 9768
 • Píseň umučení Páně, Tisk J. Zwikla w Mladé Boleslawi, 1861; Inv. č.: KNI 9769 z tiskárny Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9757
 • Wýtah ze žiwota sw. Máří Magdaleny, wssem ctitelům touto k rozgímání dáno, tisk R. W. Medaua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 9770
 • Pobožná píseň k Pánu Ježíssi, w Praze, 1832; Inv. č.: KNI 9771

 

 2) „Dramatické“

 • Píseň o kruté vraždě, která se stala v Brandejse [Brandýs nad Labem] 13. ledna 1849. K dostání u Bedřicha Stýbla, w krámě knihařském, Na Příkopech (w Kolowratské třídě), 19. stol.; Inv. č.: KNI 3411
 • Píseň výstražná o děsivé, loupežné vraždě, spáchané 27 letým obuvníkem Antonínem Zaorálkem na hodináři Antonínu Podrazilovi v Brně dne 20. února 1899. Sepsáním a nákladem Fr. Skotáka z Hrušovic u Brna, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3426
 • Truchliwá píseň o dwouch wraždách, které se dne 11. května 1859 blíže města Prahy u Cibulského háje blíže kříže swt. Udály. Vydal František Žáček. Tisk Jana Spurného w Praze. 1859. Inv. č.: KNI 3489
 • Welmi truchlivý příběh, který se stal v dědině Habrowanech, blíž městečka Rožnowa v okrese Wišňovském. Knihosklad Jana Rippa w Jihlawě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3501
 • K podiwení příběh, který se stal na hranicích Slezských. Tiskem w Opawě. 1820; Inv. č.: KNI 3552
 • Nowá píseň o jedný bohaprázdný panně, která sedum swých vlastních dítek o žiwot připravila. W Praze se swolenim censury wytisstená. 1846; Inv. č.: KNI 3564
 • Píseň strasslivá o opowážliwosti jedné děvečky, která kocoura za dítě k prsum wzala, a gak za to ztrestaná, z písně každý wyrozumí, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3571
 • Nowá píseň o strasslivém příběhu, který se stal u města Petrohradu.  W Praze. 1849; Inv. č.: KNI 3577
 • Žalostná píseň o jendom Maylandském malíři, genž ukrutně pronásledován byl [s. l.], 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3595
 • Píseň pro wyražení: O zlém můži. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1859; Inv. č.: KNI 3599
 • Píseň o vraždě na Chlumu. Tisk a sklad Jána Rippla Jihlawě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3600
 • Prawdiwý příběh o ukrutné wraždě, která se stala na saských hranicích blíže města Opawy. Z tiskárny Jana Spurného w Praze. 1871; Inv. č.: KNI 3602
 • Píseň „Loupežníci na Chlumu“, Sepsáním a nákladem Josefa Chládka, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3623
 • Prawdiwá piseň o gistém kowáři, který we Widni pracowal a tam též milenku swou zawraždil, jak se z pisně lépe wyrozumí, Sepsal a wydal František Haiβ, Tisk Jana Spurného wdowy, w Praze, 1861; Inv. č.: KNI 3627
 • Umrlčí svadba, aneb: Dewět křížů w lese Bytešském (Morawská powěst spojená s písní), Sepsal a wydal František Haiβ, W Jindřichowě Hradci, 1861; Inv. č.: KNI 3630
 • Pravdiwý příběh, který se w hlavním městě Olomouci s jedním hrobařem a s jeho manželkou wykonal w měsíci listopadu roku 1865, Tiskem Adolfa Jos. Landfrasa a syna,   W Jindřichowě  Hradnic a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3638
 • Nová a pravdivá píseň o přehrozné vraždě, která se stala v našem Posku 2 hodiny za Krakovem ve vsi Mohili od roku 1877, až do roku 1892, kterou vraždu spáchal Jiří Mruzek 37 roku stár, za což pak v městě Krakově v roku 1893, smrtí provazem odpraven byl, nákladem Karla Pavliče, Tisk J. Rippla a syna v Jihlavě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3639
 • Nowá píseň o přehrozné wraždě, Tiskem a skladem Al. Landfrasa a syna w Jindřichowě  Hradci a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3643
 • Smutná a truchliwá píseň o nešťastném příběhu, který se stal w městečku Škworci [Škvorec], [s. l.]; 19. stol. Inv. č.: 3845
 • Pravdiwá píseň o welkém tiranstwí otce a matky, jakož i tom, jak Bůh newinnost zastáwá, w Praze, 1849; Inv. č.: KNI 3846.
 • Truchliwá píseň o spáchané wraždě, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3847
 • Žalostná píseň o pěti sirotách a zázračném pacholeti, které gedna macecha na swět přiwedla w městě Oppolo w zemi Pruské, dne 13. Listopadu roku 1866, Tisk a sklad Jana Rippla w Jihlawě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9609

 

3) Světské

 • Píseň nová pro ukrácení chvíle. Jindy a nyní. Sepsal Jan Wotrubec. Tisk Jana Spurného w Karlowě ulici číslo 184., 1863 Inv. č.: KNI 3424
 • Píseň nová pro mládence a panny k obveselení mysle, na světlo vydána. Tisk a náklad J. Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3425
 • Píseň příkladná o marnosti nyněgšího swěta. Vydal František Žáček. Tiskem Jana Spurného w Praze. 1860; Inv. č.: KNI 3427
 • Nářek milenky pro masopust. Sepsal František Jakl. Nákladem Václava Lisi. Z tiskárny Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3428
 • Píseň Nová pro mládence a panny. Sepsala Josefa Sikorová. Nákladem Františka Klána, zpěváka z Hostomic. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3430
 • Píseň Nová pro mládence a panny. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3431
 • Nová Píseň pod názvem Hlava bolí. Tisk a náklad Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3432
 • Nová Píseň na příklad všem mládencům a pannám o nábožném poustevníku. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3433
 • Píseň Olšanská. Sepsáním a nákladem Anny Kantorové, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3434
 • Píseň Světská pro dívky a hossi. Tiskem Antonína Renna na Příkopech w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3435
 • Obraz letossního plesu aneb: Hvězda i déssť. Tiskem Antonína Renna w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3437
 • Krásný Překlad o věrnosti manželské wssem manželům i manželkám na wěčnou památku wydaný. Tisk Antonina Renna w Praze. 1958; Inv. č.: KNI 3438
 • Nowá píseň mládencům a pannám, kteří w staw manželský wstoupí. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3439
 • Směssná piseň pro mládence a panny o zamilowaném strassidle. Tisk Jana Spurného w Praze čjs 184-1, 1862; Inv. č.: KNI 3440
 • Krásný Měsíček. Mravný zpěw pro nassi mladež, newynému wyražení. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3442
 • Nowá píseň za příklad wssem mládencům a pannám o nábožném poustewníku. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3444
 • Rowný zpěw Arnosstu a Běle, pro mládencia panny. Z tiskárny J. Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9740
 • Nowá píseň na příklad wěrné lásky vssem mládencům a pannám wydaná. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3470
 • Nová píseň pro mládence a panny. Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3477
 • Prawdivá píseň pro wýstrahu mládencům a pannám, kteří gsi z přísahy žerty dělagí, a gak to časem smutný konec wezme, to se z písně lepssí wyrozumí. Tisk Jana Spurného w Krarlowě ulici 184-1 w Praze, 1857; Inv. č.: KNI 3479
 • Píseň. Lešanský kovář. Sepsáním a nákladem Ladislava Hájka. Tisk Jan Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3480
 • Nowá píseň pro mládenci a panny. Nákladem M. Procházkové. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3481
 • Nowá píseň pro příklad mládencům a pannám, jak dwa milující se z tohoto swěta loučili. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3482
 • Píseň o šesstiletém osiřelém děwčátku: aneb radostný Štědrý Wečer. Sepsal a wydal František Haiβ. Tisk Jana Spurného w Praze. 1856; Inv. č.: KNI 3483
 • Toužení po miláčkovi. Mrawný zpěw pro mládenci a panny. Sepsal František Haiβ. Tisk Jana Spurného w Praze. 1857; Inv. č.: KNI 3484
 • Nová píseň pod názvem: „Harfenice.“ Do tisku podala a nákladem M. Kantorová. Knihtiskárna Jana Spurného v Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3486
 • Pode mlejnem nade mlýnem. Stará písnička na novou melodii mistra Kmocha. Pro hubofony odevšad sehnal a sestavil S. Laštovička. Tiskem Jul. Janů, 19. stol.; Inv.č.: KNI 3487
 • Nová píseň pod názvem: „O dráteníkovi.“ Nákladem a do tisku podala M. Tůmová. Tisk J. Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3490
 • Nová píseň pod názvem: „Láska milenky.“ Sepsáním a nákladem Arnošta Chládka. Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3491
 • Nová píseň nazvaná: „Unessená panna“. Tiskem a nákladem tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3492
 • Nová píseň pro mládence a panny, pod názvem: „Proč bychom se netěšili“. Tisk a náklad Jana Spurného, Praha, 19. stol.: Inv č. 3493
 • Nowá píseň pro mládenci a panny pod názvem: „Pod nassema okny roste oliva." Tiskem a nákladem Jos. Bergrowé w Litomyssli, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3496
 • Nowá píseň pod názvem: „Wěrnost.“ Sepsal František Wlček. Tisk náklad Jana Spurného w Praze. 1867; Inv. č.: KNI 3498
 • Píseň poutnická. Wydal Frantissek Sibera, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3499
 • Wděčná památka zemřelým rodičům a dobrodincům. Tisk a náklad B. Stýbla w Praze. 1867; Inv. č.: KNI 3506
 • Wděčná památka zemřelým rodičům a dobrodincům. Tiskem a nákladem B. Stýbla w Praze, 19. stol;  Inv. č.: KNI 3518
 • Píseň nowá. Wypověwený wdowec. Weselý zpěw. W Praze. 1847; Inv. č.: KNI 3559
 • Píseň nowá, aneb smutné loučení k smrti se ubírajícího mládence se swou nejmilegssi. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3562
 • Nowá píseň mládencům a pannám k wýstraze wydaná. Tiskem Aloisa Josefa Lndfrasa. W Jindřichowě  Hradci, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3568
 • Swětská píseň o Mysliwečku. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa w Praze. 1848; Inv. č.: KNI 3572
 • Nowá píseň pro mládenci a panny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3573
 • Nowý zpěw, aneb nářek milého. Tiskem Aloisa Landfrasa. W Jindřichowu Hradci. 1850; Inv. č.: KNI 3575
 • Píseň o pyssných slečinkách. U Bedřicha Stýbla. W Praze. 1849; Inv. č.: KNI 3576
 • Mrawný zpěv pro ctnostné mládenci a panny o krásné Pepince. Tisk Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1857; Inv. č.: KNI 3579
 • Nowá píseň o weselí garním. Tisk Al. Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1857; Inv. č.: KNI 3580
 • Jemná píseň o sličném mlynáři. Sepsal a vydal František Haiβ. Tisk Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1856; Inv. č.: KNI 3581
 • Hrdliččin zpěw. Píseň weselá pro mládence a panny česko-morawské. Pohořelský. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hraci. 1856; Inv. č.: KNI 3582
 • Píseň aneb rozloučení se s pannou. Tisk St. Pospissila w Chrudimi. 1861; Inv. č.: KNI 3583
 • Nowá píseň pro mládenci a panny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3587
 • Nowá píseň k polepssení wšeho lidstwa. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3591
 • Nowá píseň o smutném loučení mládence a panny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3592
 • Welmi příkladná píseň, nassem milým wlastencům wěnované od Ftáčka.W Presspurku, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3594
 • Nowá píseň pro mládence a panny na swětlo wydaná. W Presspurku. 1846; Inv. č.: KNI 3598
 • Nowý zpěv Arnosstu a Běle, pro mládenci a panny. Tiskem Jana Spurného w Praze. 1862; Inv. č.: KNI 3601
 • Žertowná piseň o weselé zahradnici, pod názwem: „Jako gedna fiala.“Z tiskárny Jana Spurného w Praze. 1871; Inv. č.: KNI 360
 • Historická píseň pro mládenci a panny. Sepsal a na swůj náklad wydal Jin. Srnka. Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3604
 • Píseň pro nassi mládež, aneb: Nářek oklamaného milence. Sepsal a na swůj náklad wydal Frt. Haiβ. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3605
 • Nová píseň pro naší mládež, všem dívkám ku povšimnutí, O nevěrném milenci; Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3606
 • Jarní zpěw pro mládence a panny, Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3607
 • Přjkladná píseň o dwou milujících, aneb Zatwrzelost otce nad chudobou, pro wýstrahu milugicím wydána, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3608
 • Truchleni pro milence, píseň pro panny a mládence, Náklad a wlastnost  Františka Haiβe, Tisk Jana Spurného w Praze, 1864; Inv. č.: KNI 3609
 • Kratochwilná píseň o děwčátkách z nyněgssi mody, Sepsal Frantssek Haiβ, Tisk Jana Spurného, w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3610
 • Nová píseň pod názvem: Dwa kowáři w městě, Sepsal J. Procházka, Z tiskárny Jana Spurného, nákldem wlastním, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3611
 • Truchliwá píseň o dwou zamilowaných, kteří skrze bránění w lásce si žiwot wzali we wsy Libly (zpívá se jako: Samotinká sedím u okynka), Wlastnost, náklad a sepsání Františka Haiβe, knihtiskárna Wohrmanna, w Praze, 1864; Inv. č.: KNI 3613
 • Radost a náhlá žalost, píseň pro mladý swět, Vetterlovská knihtiskárna w Praze, 1856; Inv. č.: KNI 3614
 • Swětská piseň wssem mládencům a pannám, Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 1864; Inv. č.: 3615
 • Píseň pro mládence a panny pro ukrácení času, Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: 3616
 • Nová píseň o nevěrné lásce, Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3618
 • Poměnka. Na české výtečníci (Zpívá se jako: „V samotě když sedívám a se soužím), Tisk Jana Spurného v Praze, 1862; Inv. č.: KNI 3619
 • Nejnovější popěvek: „To všecko musí na Krétu“, Sepsáním a nákladem Boži Nováka z Prahy, Tiskem Jul. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3620
 • Píseň „ Malá Rybářka“, Nákladem a sepsáním B. Noska, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3621
 • Písně Národní (3 díly): Tážete se, proč jsem Slovan / Sláva ti, vlasti má! / Praha má, Tisk Jana Spurného v Praze, 1862; Inv. č.: KNI 3626
 • Nová píseň pod názvem: „Vedle lesíka“, Sepsáním a nákladem Jos. Bendy, Tiskem; Inv. č.: KNI 3628
 • Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3628
 • Píseň „Osud lásky“, Sepsáním a nákladem Kateřiny Hovorkové, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3629
 • Píseň swětská pro dívky a hossi, Sepsal František Haiβ, Tiskem Antonín Renna, W Praze, 1858; Inv. č.: KNI 3631
 • Nová píseň pro mládence a panny. Sepsáním a nákladem Josefa Finka z Košíř, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3632
 • Nová píseň pro mládence a panny, Tisk a náklad Jana Spurného v Praze, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3633
 • Mrawná píseň pro ctnostnou mládež k newinnému wyražení, Sepsal Jan Wotrubec.
 • Tisk Jana Spurného w Praze, 1863; Inv. č.: KNI 3634
 • Nová píseň „ Šel jsem šumným hájem“, Sepsáním a nákladem Adély Zuzánkové z Kralup, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3636
 • Truchlozpěw, aneb Příklad manželům, Sepsal Frantissek Jakl, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3637
 • Mrawná píseň wssem ctnostným nowo-manželům, Tiskem a skladem Al. Landfasa a syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3640
 • Nowá píseň: "Co bývalo gindy, a co ge nyní", Tisk Al. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci; 19. stol.; Inv. č.: KNI 3642
 • Příkladná píseň o marnosti nyněgssího swěta,[s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3645
 • Nowá píseň pro mládenci a panny, Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol. Inv. č.: KNI 3646
 • Nowá píseň nazwaná: Unessená panna, J. M. Kníže, Al. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hrdci  a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3647
 • Nowý zpěw o zatwrzelosti lidské, tiskem w Skalici, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3653
 • Píseň nowá wšem sw. milowníkům na swětlo wydaná, tisk Aloisa Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1851; Inv. č.: KNI 3712
 • Píseň nowá, příkladná, wšem horliwým posluchačům ku příkladu na swětlo vydaná, a tu nowě wytištěná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3733
 • Truchliwý zpěw swětu umírajícího mládence; w Pardubicích wytisstěná, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3759
 • Nowá píseň o swadebním weselí; [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3758
 • Žalostné loučení poutníka wracejícího se do domowu swého, tisk R. W. Medau v Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3771
 • Nowá píseň mládencům a pannám k zpěwu wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3830
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro obweselení mysle a ukrácení času wydaná, 19. stol. wytisstená roku 1809; Inv. č.: KNI 3831
 • Píseň o posledním služebníku člowěka jménem Hrobařowi, w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3832
 • Píseň nowá aneb: Smutné loučení k smrti se ubírajícího mládence se swou nejmilejší, u Josefy Elfenbergrowy, w Praze, 1799; Inv. č.: KNI 3833
 • Nowá píseň mládencům a pannám k wejstraze newěrnosti, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3834
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro obweselení mysle a ukrácení času, na swětlo wydaná, w Litomyssli wytisstená,1807; Inv. č.: KNI 3835
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro obweselení mysle, na swětlo wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3836
 • Večer - nowý zpěw, w Chrudimi u Josefa Kossiny, 1827; Inv. č.: KNI 3837
 • Nowá píseň mládencům a pannám k zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3838
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro ukrácení chwíle a k obweselení mysle, na swětlo wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3839
 • Nowá píseň wssem kuřákům a ssňupákům obětowaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3840
 • Nowá píseň pro mládence a panny, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3842
 • Nowá píseň o dwouch zamilowaných, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3843
 • Píseň nowá o falessném milowání ženského pohlaví, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3844
 • Nowá píseň o marnosti swěta, wssem milowníkům k zpíwání na swětlo wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3848
 • Nová píseň pod názvem "Zajíček“, Sepsáním a nákladem Václ. Doubka z Košíř, Tisk Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9773
 • Žertowná píseň pro obweselení nassí mládeže, pod názwem: „Ztratila jsem Kagdu“, sepsáním a nákladem F. Haiβe, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9606
 • Nová píseň pro mládence a panny, sepsáním nákladem Josefa Finka z Košíř, tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9774
 • Dwě nowé písně mládencům a pannám, w Těssíně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9775
 • Historická píseň o knížeti Arnoštovi a Bělince a kněžně Anežce (Zpívá se jako „V samotě když sedím, a se soužím“), tisk Knapp Praha – Karlín, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9776
 • Píseň "Žežulka", sepsáním a nákladem M. Kantorové, knihtiskárna Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9777
 • Nová píseň pro mládence a panny, Nákladem Anny Procházkové, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9779
 • Nová píseň pro mládence a panny "Rychtářův domeček", sepsal Vincet Reš, Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9780
 • Časová píseň "Vždyť jsme jen jednou na světě!“, Sepsáním a nákladem Marie Kantorové, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9608
 • Nová píseň pro mládence a panny, Nákladem Anny Procházkové, Z tiskárny Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9781
 • Píseň "Za čtyrák", Sepsání a nákladem Ladislava Hájka, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9783
 • Nová píseň "Touha po vlasti", Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9784
 • Píseň pro mladý swět, sepsal a wydal Jan Fr. Kratochwíl, zpěwák Chrudimský,Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9785
 • Píseň "Nejde to!  Nechme to! ", Sepsáním a nákladem Marie Jiřiny, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9786
 • Nová píseň pod názvem:  "Turecká hudba", Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9787
 • Nová píseň pod názvem: "Každé děvče rádo hocha švarného", Nákladem Edvarda Paula ze Slaného, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9789
 • Píseň pro mládence a panny, pod názvem: "Když já libě spím", Nákladem A. Procházkovém, Tiskem Jana Sporného, v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9790
 • Nowá píseň pro mládenci a panny, nákladem vlastním, z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9791
 • Jemná píseň pro ctnostnou mládež k newynému wyražení, Tisk Jana Spurného, w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 9792
 • Nová píseň pod názvem: "Čupr", sepsáním Š. F., Tisk a náklad J. Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9793
 • Touha lásky,  Mrawný zpěw pro newinou mládež, Vetterlowská knihtiskárna w Praze w Praze, 1856; Inv. č.: KNI 9794
 • Píseň "Co sedláci, co děláte.", Nákladem Eduarda Paula ze Slaného, Tiskem Jůlie Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9795

 

4) Historické

 • Historická píseň hraběti Fridolinu. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3436
 • Truchlivá píseň o welké powodni, která zuřila dne 26. května roku 1872 w Čechách. Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3441
 • Tajemství klássterní události Barbory Ubrynkové v klášteře bosích Karmelitánek v Krakowě. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3445
 • Historická píseň o hraběti Fridolinu. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: 3474
 • Truchlozpěv nad smrtí našeho milovaného otce a historiografa Českého Františka Palackého, nehynoucí památce jeho. Sepsal František Haiss. Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3475
 • Nová píseň Palackého nehynoucí památce jeho „Okolo Dunaje chodila“. Sepsáním a nákladem Julie Paluskové z Košetic. Tiskem Jul. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3476
 • Zpráva hawiřů o nedáwném wydobytí podzemniho chrámu Páně z pravěkuw na Moravě při dobýwání rudy mezi městečkem Sloupem a Němčicemi. Tisk Jana Spurného w Praze. 1863; Inv. č.: KNI 3488
 • Nová píseň o welkém swodnění dne 25. ledna 1846. W Praze. 1846; Inv. č.: KNI 3560
 • Nowá píseň o předpověděné zkáze království Českého. [s. l.]; 1848 Inv. č.: KNI 3584
 • Truchlozpěw nad smrtí hrdinského a zbožného císaře Maxmiliána aneb oučinek zrady (Nápěw; „Horo, horo wysoká gsi“), Tisk a náklad S. Pospíssila, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3622
 • Nowá píseň o předpowěděné zkáze králowstwí Českého, Tiskem wdody Táborowé, w Praze, 1848; Inv. č.: KNI 3652
 • Smutná a truchliwá píseň o hrozný rebelii w uherské zemi a we Wídni, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3688
 • Nowá píseň o předpowěděné zkáze královstwí Českého, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3709
 • Potpourri na naše veliké, národní, důstojné Divadlo, Složil a všem pravým rodákům věnoval Jos. Teisinger, Tisk a náklad tiskárny Jan Spurného, v Praze, 1868; Inv. č.: KNI 9778
 • Chválozpěv Národa Českého, nákladem Marie Grundové, z tiskárny Jana Spurného, v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9605
 • Píseň o wyznamenání a srdnatosti c. k. četnicta na přepadnutí Loupežníků we wysokých horách u Krainsku v roce 1855, Jan Stuβ z Jihlavy, Tisk Fr. Jeřábka w Slaném, 1858; Inv. č.: KNI 9782

 

5) Vojenské

 • Žalostné loučení rekruty do pole jdoucího se svými rodiči, též s přátely, se sestrami a bratry roku letošního. Sepsáním a vlastím nákladem Frt. Klana zpěváka z Hostomic. Tisk Jos. Zvikla v Mladé Boleslavi, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3446
 • Národní pomněnka na poswátné bogisstě, gež pěge rolník u Hradce Králowého. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3469
 • Truchlivá píseň o jednom woginu, který sobě střelnou ránou život odňal. Tisk a náklad Josefa Zwikla w Mladé Boleslavi.  1873; Inv. č.: KNI 3472
 • Zpěv hrdinského wogína českého. Gesal Jan Kratochwíl, zpěwák Chrudímský. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: 3473
 • Nová píseň vojenská. Sepsal Josef Benda. Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3478
 • Nowá píseň. Loučení wojína od milenky. Tisk Jana Spurného w Praze.; Inv. č.: KNI 3485
 • Zpěw hrdinského wogína českého. Sepsal Jan Kratochvíl zpěwák Chrudímský. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.;Inv. č.: KNI 3494
 • Národní pomněnka na poswátné bogiště, gež pěge rolník u Hradce Králového. Tiskem Jana Spurného w Praze. Nákladem F. Haiβe, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3495
 • Národní pomněnka na poswátné bogiště, gež pěge rolník u Hradce Králového. Z tiskárny Jana Spurného w Praze. Nákladem F. Haiβe, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3497
 • Nowá píseň o nyněgssí wogně v Netalii. [s. l. ]. 1848; Inv. č.: KNI 3588
 • Loučení rekruty. w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3585
 • Píseň wogenská, Sepsal a na swůj náklad wydal W. Weselý w Nowé Wsi okresu Dobříšského,Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3612
 • Truchliwá píseň o wálečném hluku w Ewropě pro nasse občany, Nákladem a sepsáním Františka Haiβe, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3617
 • Píseň wěrného milence, an co wojín statně we Wlassích boguge, Wlastnost a sepsání Jana Wotrubce, Tisk Jana Spurného w Praze, 1862; Inv. č.: KNI 3624
 • Nová píseň pod názvem: Vojín na posvícení, Nákladem a sepsáním Jana Kratochvíla, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3625
 • Píseň o Prusích, Složil Josef Jelínek harfeník z Prahy, Tiskem a skladem Al. J.  Landfrasa  syna w Jindřichowě Hradci a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3641

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.