(Martin HŮRKA, Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby, Mochovský zpravodaj, 2014, č. 2, červen, s. 24-25)

Mochov má to štěstí, že se k němu dochovaly hned dvě pozemkové knihy se záznamy ještě z předbělohorské doby (tj. z doby před třicetiletou válkou). Takto staré záznamy zdaleka nebývají pravidlem.

Obě mochovské knihy jsou uchovávány ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci. První musíme hledat ve fondu Velkostatek Kounice pod inv. č. 315 a označením „Kontraktní kniha Mochov“. Pokrývá časové období 1566-1672. Druhá je pak uložena ve fondu Velkostatek Brandýs n. L. a v inventáři fondu označena pod inv. č. 5722 jako „Registra gruntovní rychty mochovské“. Tato registra obsahují záznamy z let 1567-1630 a kromě mochovských gruntů zaznamenávají i vykáňské a kozovazské. Jednotlivým poddanským gruntům je v knihách věnován vždy několikastránkový prostor s bohatými údaji zejména k prodejům a dědickým převodům, ale také dluhům a povinnostem. Někdy jsou opsány svatební smlouvy a další pro grunt z majetkového hlediska důležité dokumenty. Často objevíme údaje o vybavení statku či zajímavost týkající se jeho hranic.

Do budoucna by bylo jistě záhodno podrobně jednotlivé grunty zpracovat a pokusit se o propojení údajů s dalšími pozemkovými (gruntovními) knihami z 18. i 19. století, čímž by se snad dala utvořit posloupnost majitelů alespoň některých současných domů v centru obce odedneška zpět až do druhé poloviny 16. století.

Mochov kostelik

Zde si uveďme výňatky z původních textů.

 

Kozovazská „čarodějnice“ [Registra gruntovní rychty mochovské (1567-1630), fol. 255]

V době, kdy na českém trůně již několik let seděl Rudolf II., na přelomu 70. a 80. let 16. století  způsobil jistě mnoho rozruchu v malé kozovazské osadě následující případ. Kryštof Němec byl nucen se roku 1581 zaručit za svou ženu Dorotu. Ta totiž byla spolu se svým předešlým mužem Michalem Tkalcem „před panem hejtmanem o soudě obviněna v Mochově léta 1579 strany čárův… A mezitím též se všelijaké klevety, což jest proti Pánu Bohu, rozhlašovaly, z čehož se táž Dorota i s předešlým manželem svým až posavad nevyvedla. Na ten způsob, aby všelijakým skutkem i řečí, dokud živa [jest], pokoj zachovala a sousedům kozovazským ve všem pokoj dala a pokojně se chovala, tak aby ani sousedi kozovazští před ní hrdly i statky svými, tolikéž i dobytkem svým, bezpečni byli. Pakli-by se toho kdy čeho dopustila a nám to vysvědčeno bylo, tehdy aby dostatečně, čehož se sama při tomto zápisu odsoudila, na hrdle ztrestána byla.

 

Desítky znovuobjevených Mochováků i přespolních [Kontraktní kniha Mochov (1566-1672), fol. 29 a 67]

Zápisy obou knih umožňují „znovuobjevit“ desítky ba stovky osob žijících v Mochově a okolí. Přitom se nejedná jen o lidi, kterým náležela různá majetková práva k daným gruntům, ale také o celou řadu svědků přítomných u jednotlivých majetkových uspořádání (tito svědci pak nevědomky ukazují na vazby mezi obyvateli jednotlivých vesnic). U gruntu patřícímu původně Janu Vilímovskému se např. píše „….Léta 1569 v sobotu po Sv. Valentinu staly jsou se smlouvy svatební s povolením urozeného pana Zikmunda Racka z Doubravy, purkrabí na Přerově, mezi Adamem Šafránkem a Markytou, manželkou někdy nebožtíka Jana Rychtáře, a to takový, že jest prodán grunt sirotčí témuž Adamovi za sumu 50 ss [tj. kop] g[rošů]. Při každým soudě obecním platiti má za týž grunt po 1 ss [tj. kopě] g[rošů] až do vyplnění té sumy a při těch smlouvách jsou byli zejména tito: kněz Diviš, bratr její – kněz Havel, farář z Bříství – a rychtář s konšely z měst[ečka] Čelákovic Pavel Řezník….“. U jiného gruntu je zase k roku 1612 psáno: „…při šacuňku [tj. ocenění] byly osoby tyto: z měst[ečka] Mochova Václav Urbanů, Jan Pleticha, rychtář Adam Tupý – z Kozovaz Jakub Šmorha, rychtář Matouš Duchan – z Vyšerovic Mikuláš Pouček, rychtář Václav Krejčí.“

 

Sousedská dohoda [Registra gruntovní rychty mochovské (1567-1630), fol. 257]

Smlouva s Dorotou, manželkou n[ebožtíka] Macha Fišmejstra, s Blažejem jinak Blažkem obyva[telem] z měst[ečka] Mochova o propuštění průjezdu skrze dvůr jeho do stodoly její, jakž níže psáno: Léta 1596 v outerý po Hromnicích u přítomnosti urozeného P[ana] Michala Albrechta z Šentálu, J[eho] M[ilosti] C[ísařské] hejtmana na Přerově, Blažej jinak Blažek k přímluvě dobrých lidí a svých sousedův vstoupil jest s dobrým rozmyslem svým k žádosti veliké Doroty Machovy, ve dvoře a gruntu svým pro rozšíření a postavení stodoly její nové [jí přenechává] země za dva záhony dobrý, dále k tomu on i budoucí držitelé gruntu jeho povoluje, aby táž Dorota vdova a držitelé gruntu toho jejího mohli skrze dvůr jeho volně a bez všelijaké překážky každého člověka do též stodoly obilí i len voziti dáti, a to nyní i na budoucí časy“. Ústupek nebyl samo sebou zadarmo. Blažek měl dostat od Doroty jednorázově určité množství žita a hrachu, ale také „Dorota a držitelé gruntu toho byla povinna na časy budoucí kus hradby [tj. ohradní zdi/plotu] od rohu stodoly až ke zdi ležící na svůj náklad hraditi.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Státní oblastní archiv v Praze, fond VS Kounice, inv. č. 315, Kontraktní kniha Mochov (1566-1672), fol. 29 a 67.
  • Státní oblastní archiv v Praze, fond VS Brandýs nad Labem, inv. č. 5722, Registra gruntovní rychty mochovské (1567-1630), fol. 255 a 257.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.